Vagyontervezési gyorstalpaló: a magánalapítvány 3. részA következő négy bejegyzésünkben az alapítványról, a magányalapítványról, a vagyonkezelő alapítványról és a bizalmi vagyonkezelésről lesz szó néhány gondolatban, összegezve a legfontosabb tudnivalókat. Mind a négy intézményt azonos szempontok alapján fogjuk megvizsgálni, melyeket a végén egy táblázatba is összesíteni fogunk Olvasóinknak. Mai bejegyzésünk témája a magánalapítvány.

Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról [Szja tv.] 3. § 62. pontja szerint „magánalapítvány az alapító, a csatlakozó vagy az alapító, a csatlakozó hozzátartozója, mint kedvezményezett érdekében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint létrehozott alapítvány,” valamint „a nem közhasznú vagyonkezelő alapítvány, feltéve, hogy kizárólag magánszemély alapító, csatlakozó által rendelkezésre bocsátott vagyonnal vagy kizárólag magánszemély által a vagyonkezelő alapítvány vagyonkezelésébe adott vagyonnal és ezek hozamaival gazdálkodik.”

Láthatjuk, hogy ez a rendelkezés a vagyonkezelő alapítvány alapításához szükséges tőkeminimumnál kisebb vagyonnal rendelkező családi alapítványok létesítését segíti. Az Szja tv. 9. § (3) bekezdése szerint a „vagyonrendelő vagy az alapítványt alapító (az alapítványhoz csatlakozó) magánszemély vonatkozásában a bizalmi vagyonkezelési szerződés megkötése, az alapítvány létesítése (az alapítványhoz történő csatlakozás) nem keletkeztet adókötelezettséget.”

Létrejötte

Bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

Felügyelet / Ellenőrzés

A civil szervezetek törvényességi felügyeletét a bíróság látja el, a törvényességi felügyeleti eljárás során a bíróság hivatalból vagy kérelemre jár el.

Cél

Az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy, amely nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására, de jogosult az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére.

Magánalapítványnak minősül az alapító, a csatlakozó vagy az alapító, a csatlakozó hozzátartozója, mint kedvezményezett érdekében a Ptk. rendelkezései szerint létrehozott alapítvány.

A cél tartós magánérdekű cél.

Alapítója

Csak magányszemély lehet.

Ügyvezető szerv

Kuratórium (3 természetes személy) vagy kurátor (egyszemélyes ügyvezető).

Felügyelőbizottság

Létrehozása csak akkor kötelező, ha a szervezet közhasznú minősítést szeretne és várható éves bevétele meghaladja az 50 millió forintot.

Alapító általi megszüntetés

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

Juttatott vagyon / tőkeminimum

Az alapítónak legalább az alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges vagyont a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig át kell ruháznia az alapítványra. Az alapítónak a teljes juttatott vagyont legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül kell átruháznia az alapítványra.

Csatlakozás

Nyilvántartásba vett alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, az alapító okiratban meghatározott feltételekkel lehet.

Csak magánszemély csatlakozhat.

Könyvvizsgáló

Nem kötelező. Kötelező a könyvvizsgálat annál a szervezetnél, amelynél a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 300 millió forintot.

Alapítói jogok átruházása

Lehetővé teszi az alapítói jogok átruházását, illetve az alapítói jogokban való – egyéb okból történő – jogutódlást. Az alapítói jogokat a kuratóriumra is át lehet ruházni, ez esetben az alapítói és az ügyvezetési jogok egymással egyesülnek.

Gazdasági tevékenység

Csak az alapítványi céllal közvetlenül (a közvetlenség új elem) összefüggő gazdasági tevékenység folytatható és alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak.

Alapítvány megszűnése

Az alapítvány megszűnik, ha

  1. az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
  2. az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
  3. az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
Időtartam

Nem tartalmaz időmúlás miatt bekövetkező megszűnési okot.

Kedvezményezett megjelölése

Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy – az alapító okirat rendelkezése hiányában – az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként megjelöl.

Tartós befektetési szerződés

Tartós befektetési szerződést köthet a magánalapítvány, amely a szerződést a kedvezményezett magánszemély javára történő vagyoni juttatás céljából köti meg.