Újévi fogADÓlmak, kezdjük az ÁFÁ-val – 1. rész


Kategória
Adótervezés, Hírek

2023. november 21-én fogadta el a Parlament a 2024. és 2025. évi változtatásokat tartalmazó őszi adócsomagot. A 2023. november 30-ai Magyar Közlöny segítségével nézzük meg röviden először az általános forgalmi adót érintő változásokat. Az egyes változásokat tárgyaló részek végén találhatók a tervezett hatályba léptetésük.
Online rendezvények teljesítési helye

Adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók) való belépést biztosítják, ideértve az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, a teljesítés helye az a hely, ahol az eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik.

Ez a rendelkezés azonban nem alkalmazandó, ha az eseményen, rendezvényen a részvétel virtuálisan történik.

Ha a jogszabályban meghatározott szolgáltatások olyan tevékenységekhez kapcsolódnak, amelyeket online közvetítés útján vagy egyéb virtuális megoldás segítségével tesznek hozzáférhetővé, a  teljesítés helye az  a  hely, ahol a  szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, tehát a főszabály vonatkozik rá.

Hatályba lépés: 2025. január 1-től.

Adómentességek és kedvezményes termékek

A humán fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző által – ilyen minőségében – teljesített szolgáltatásnyújtás, illetve ehhez kapcsolódó termékértékesítés jelenleg is adómentes, azonban ez ki fog terjedni a fogászati protézis értékesítésére is.

Adómentes lesz továbbá a hatósági engedéllyel végzett sérült- vagy betegszállítás, a speciálisan e célra felszerelt közlekedési eszközökben.

Kedvezményes 18 %-os kulcs alá kerülnek az eddig 27%-os adókulcs alá tartozó egyes desszert jellegű sajtkészítmények (egyik ilyen a túró rudi) is, valamint egyes (Áfa tv. 8. mellékletet) művészeti alkotások importja (Európai Unión kívülről behozott) esetében az adó mértéke az adó alapjának 5%-a lesz.

Hatályba lépés: 2024. január 1-től.

Ingatlanra vonatkozó tevékenység

Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, az  ingatlan bontással történő megszüntetésére és rendeltetésének megváltoztatására (a továbbiakban együtt: ingatlanra vonatkozó tevékenység) irányul.

Az ingatlanra vonatkozó tevékenység esetében az adót a szolgáltatás igénybevevője fizeti, tehát fordított adózás kerül alkalmazásra, ha  az ingatlanra vonatkozó tevékenység hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött, erről pedig a  szolgáltatás adóalany igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a  szolgáltatás nyújtójának.

A hatálybalépést követően, ha a  hatósági engedély vagy hatósághoz történő bejelentés a  szolgáltatásnyújtó által végzett, ingatlanra vonatkozó tevékenységhez kapcsolódik, a  nyilatkozattétel az  utóbbit terheli a  szolgáltatás adóalany igénybevevője felé.

Hatályba lépés: 2024. január 1-től.

Nyugta és e-nyugta

A számla és a nyugta lehet elektronikus vagy papíralapú. Ettől eltérően e-nyugtát kiállítani, kibocsátani kizárólag elektronikusan lehet. A  kibocsátott e-nyugtát a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő a nyugtatárban érheti el vevői alkalmazás segítségével. A  kiállított e-nyugtáról a  terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő kérésére vagy jogszabályban meghatározott esetekben a  terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő részére papíralapú másolatot kell rendelkezésre bocsátani.

A hatálybalépést követően az e-nyugta a nyugtatárba való beérkezéssel minősül kibocsátottnak.

A hatálybalépést követően a nyugta kötelező adattartalma kiegészül, így a teljes adattartalom az alábbiak szerint fog kinézni:

 1. a nyugta kibocsátásának kelte;
 2. a nyugta sorszáma, amely a nyugtát kétséget kizáróan azonosítja;
 3. a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint neve és címe;
 4. a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke;
 5. az értékesített termék megnevezése, globális kereskedelmi áruazonosító száma (ezt 2028. július 1-et megelőzően nem kötelező feltüntetni), amennyiben azzal rendelkezik, továbbá mennyisége, a  nyújtott szolgáltatás megnevezése, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az  természetes mértékegységben kifejezhető;
 6. az alkalmazott adómértéknek megfelelő, a 83. § szerint meghatározott százalék;
 7. adómentes ügylet esetében egyértelmű utalás arra, hogy a  termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;
 8. a „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás – műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a  XVI.  fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében.

A  nyugtával egy tekintet alá esik minden más, a  nyugtától eltérő okirat is, amely tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat és kétséget kizáróan az adott nyugtára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja. A nyugtával egy tekintet alá eső okiratnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. az okirat kibocsátásának kelte;
 2. az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
 3. hivatkozás arra a nyugtára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
 4. a nyugta adatának megnevezése, amelyet a  módosítás érint, valamint a  módosítás természete, illetve annak számszerű hatása, ha ilyen van.

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel történő megvalósítása esetén a pénztárgéppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól az adóalany – jogszabály szerint – rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az  állami adó- és vámhatóság részére.

Hatályba lépés: 2025. január 1-től.

Az egyszerűsített számla alkalmazása

Az Áfa tv. 176. § (1) bekezdése kiegészül egy ponttal, miszerint kibocsátható egyszerűsített számla egyszerűsített adattartalommal abban az esetben is, ha az alanyi adómentes adóalany állít ki számlát ilyen minőségében.

Hatályba lépés: 2025. január 1-től.

Áfa bevallás: nyomtatvány vagy NAV tervezet vagy gépi interfész (M2M)

Az adót önadózással megállapító adófizetésre kötelezett a megállapított adóról az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerint bevallást tesz az állami adó- és vámhatóságnak. E bevallási kötelezettség az alábbi módok valamelyikén teljesíthető:

 1. Az adóalany az Art. szerinti nyomtatványt nyújt be.
 2. Az adóalany az állami adó- és vámhatóság által az adó megállapításához az erre a célra biztosított elektronikus felületen rendelkezésére bocsátott adatokat kiegészíti, módosítja, az  adólevonási jogáról és annak gyakorlásáról nyilatkozik, és az  így előállított adónyilvántartásból összeállított bevallástervezetet ugyanezen a  felületen bevallásként jóváhagyja.
 3. Az adóalany az  állami adó- és vámhatóság által közzétett módon és adatszerkezetben gépi interfész alkalmazásával továbbítja a fizetendő adó megállapításának és az adólevonási jog gyakorlásának alapjául szolgáló bizonylat szintű adatokat és az  ezen adónyilvántartásból összeállított bevallástervezetet bevallásként gépi úton jóváhagyja.

A b) vagy c) pont szerinti bevallástervezet jóváhagyása a bevallás benyújtásának minősül.

Fontos továbbá kiemelni, hogy a c) pont egyelőre nem kötelező, tehát a fenti három lehetőség egymással párhuzamosan fog futni.

Hatályba lépés: 2024. január 1-től.