Újévi fogADÓlmak, folytassuk az SZJA-val – 2. rész


Kategória
Adótervezés, Hírek

2023. november 21-én fogadta el a Parlament a 2024. és 2025. évi változtatásokat tartalmazó őszi adócsomagot. A 2023. november 30-ai Magyar Közlöny segítségével folytassuk a személyi jövedelemadót érintő változásokkal. A legutóbbi, az általános forgalmi adót érintő változásokról pedig itt írtunk. Az egyes változásokat tárgyaló részek végén találhatók a tervezett hatályba léptetésük.
Az összevont adóalapból érvényesíthető kedvezmények

A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját a családi kedvezménnyel csökkenti.

Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági őstermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem.

A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

  1. egy eltartott esetén 66 670 forint,
  2. kettő eltartott esetén 133 330 forint,
  3. három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

Az Szja tv. 29/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: a fent említett családi kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a  családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe.

E rendelkezés alkalmazásában tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül az  a  18. életévét betöltött magánszemély is, aki a magasabb összegű családi pótlék helyett fogyatékossági támogatásban részesül.

A 30 év alatti anyák kedvezményét szabályozó rendelkezések kiegészülnek azzal, hogy a 30 év alatti anyák kedvezménye érvényesítésének feltétele a 30 év alatti anya adóbevalláshoz tett nyilatkozata, amelyen fel kell tüntetni

  1. a kedvezményre való jogosultság jogcímét,
  2. a gyermek(ek) nevét, adóazonosító jelét, magzat esetében a  várandósság időszakát, valamint
  3. a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját, ha a  kedvezményre való jogosultság nem állt fenn az adóév egészében.
Egyes juttatások adózása

A béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások kapcsán a közterheket a kifizetőnek – eltérő rendelkezés hiányában – a juttatás hónapját magában foglaló negyedév kötelezettségeként kell megállapítania és a  kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az  adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre kell bevallania és megfizetnie.

Ajándékozás

A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes a juttató által reprezentációs és nem reprezentációs célú vendéglátás keretében, továbbá üzleti ajándékként vagy csekély értékű ajándékként történő juttatás céljából közvetlenül a forgalomba hozatalt kezdeményező borászati üzemengedélyestől palackozott kiszerelésben vásárolt, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borászati termék, valamint az  oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termék.

Fontos, hogy a  juttatónak az  ilyen célból beszerzett termékekről olyan nyilvántartást kell vezetnie, melyből megállapítható a  beszerzés forrása és a  termék felhasználásának módja is.

Hatályba lépés: 2023. december 1-től.

Induló vállalkozás fogalma és az abban szerzett részesedés

Bekerült a törvénybe az induló vállalkozás fogalma, miszerint induló vállalkozás a legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett mikro- és kisvállalkozás, amely még nem osztott nyereséget és nem egyesülés vagy szétválás útján jött létre.

Nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély induló vállalkozás munkavállalójaként, vezető tisztségviselőjeként szerez az  induló vállalkozásban ingyenesen vagy kedvezményesen tagsági jogot megtestesítő részesedést (üzletrészt, részvényt).

Ide kell érteni azt az  esetet is, amikor az  említett magánszemély a  részesedést jog gyakorlása révén a  jog alapításakor induló vállalkozásnak minősülő jogi személyben szerezte, feltéve, hogy a  tagsági jogot megtestesítő részesedés (üzletrész, részvény) juttatása megfelel a  rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének, és a  munkavállaló, vezető tisztségviselő a megszerzett részesedést

  1. a szerzést,
  2. a jogszabályban meghatározott jogszerzés esetén a jog gyakorlásának megnyíltát követő legalább három évig nem értékesíti.

Az  induló vállalkozás magánszemélyenként az  adóévet követő  év január  31-ig adatot szolgáltat az  állami adó- és vámhatóság részére.

Hatályba lépés: 2024. január 1-től.

Igénybe vett szolgáltatás
  • Módosul az igénybe vett szolgáltatás esetében a bevétel megszerzésének az időpontja. A módosítás érelmében a bevétel megszerzésének időpontja igénybe vett szolgáltatás esetében az  a  nap, amelyen a  szolgáltatásról szóló bizonylat rendelkezésre áll, ha azonban a  szolgáltatás juttatója nem azonos a  szolgáltatás nyújtójával, a  szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésének napja.

Adómentes nyeremény

Egyes meghatározott számsorjátékokon (lottó, kenó, puttó) elér nyeremény adómentes lesz.

Hatályba lépés: 2024. január 1-től.

A bizalmi vagyonkezelést érintő változások

A bizalmi vagyonkezelést érintő változásokról ide kattintva olvashat bővebben és részletesebben.