Nemzetközi kitekintés: a trust jogi szabályozása Liechtensteinben 2. részAz első részben főleg a trust szabályokat érintő liechtensteini jogi környezetről beszélgettünk, amely során érintettük például a kezelt vagyont, a létesítő okirat tartalmát és fajtáit is stb.
A második részben a szereplőkkel fogunk foglalkozni és annyira nem nagy meglepetés talán, de hasonlókkal fogunk találkozni, mint a magyar trust szabályok esetében is, például itt is megjelenik a vagyonfelügyelő személye.  
A vagyonrendelő 

A vagyonrendelő az a személy, aki a vagyonkezelőt kijelöli, dönt a létesítő okirat tartalmáról, valamint átadja a vagyonelemeket a vagyonkezelőnek, így lesz ezekből a kezelt vagyon. Ő tehát a trust alapítója.  

A vagyonrendelő lehet a kedvezményezett, a kedvezményezettek egyike vagy a kedvezményezetteket alkotó személyek egy csoportjának a tagja. 

A gyakorlatban a vagyonrendelő szerepét gyakran természetes vagy jogi személy vállalja a kezelt vagyont ténylegesen biztosító személy nevében. Így kerülhető el például, hogy a létesítő okiratban szerepeljen a vagyonelemeket biztosító személy neve. 

Jogok 

A vagyonrendelő jogosult a vagyonkezelés jellegét szabadon meghatározni, mint például az alábbi rendelkezéseket is: 

  • egy meghatározott időtartam elteltével a kezelt vagyon visszaszálljon a vagyonrendelőre vagy más személyre, 
  • milyen feltételek mentén, körülmények bekövetkezése esetén lehet a vagyonrendelő által kinevezett vagyonkezelőt elmozdítani, és helyette új vagyonkezelőt kinevezni, 
  • a létesítő okiratban megnevezett kedvezményezett milyen körülmények között fosztható meg státuszától, és helyette hogyan új kedvezményezett kijelölni, 
  • ki legyen az ún. pótkedvezményezett, ha egy személy, például halála miatt, kiesik a kedvezményezetti státuszból. 

A vagyonrendelő továbbá bármikor jogosult tájékoztatást kérni a vagyonkezelőtől a kezelt vagyon állapotáról. A vagyonkezelőnek évente legalább egyszer számot kell adnia a kezelt vagyonról a vagyonrendelőnek. A magyar szabályozáshoz hasonlóan, a vagyonrendelő nem utasíthatja a vagyonkezelőt. 

Kötelezettségek 

A vagyonrendelő köteles betartani a létesítő okiratban foglalt rendelkezéseket. Legfontosabb feladata a vagyonelemek átruházása, azaz a kezelt vagyon létrehozása. A vagyonrendelő kötelessége gondoskodni arról, hogy a vagyonkezelő az okiratban foglaltaknak megfelelő díjazásban részesüljön, a felmerült költségeket kiegyenlítse, illetve a vagyonkezelő oldalán felmerült kárt megtérítse. 

A vagyonkezelő 

A vagyonkezelői tisztséget egy vagy több természetes vagy jogi személy is betöltheti, ez igaz a magyar trust esetére is. Több vagyonkezelő kijelölése esetén együttesen kell eljárniuk, kivéve, ha a létesítő okirat másként nem rendelkezik, vagy ha a kezelt vagyon vagy a kedvezményezettek érdekei sürgős intézkedést tesznek szükségessé. A vagyonkezelő, mint a kezelt vagyon tulajdonosa, jogosult arra, hogy harmadik felekkel például szerződést kössön, azonban be kell tartania az létesítő okiratban foglaltakat. A vagyonkezelő tevékenységének a keretét mindenekelőtt a létesítő okiratból és az egyéb vonatkozó jogszabályokból tudhatjuk meg. 

Ahogyan már korábban említettük, akárcsak a magyar szabályozás esetében, a vagyonkezelőnek ügyelnie kell arra is, hogy a kezelt vagyon ne keveredjen a saját magánvagyonával, és ne végezzen olyan tevékenységet, amely a vagyonkezelő vagyonelemeiben (pl.: motor) kárt tehet. 

A vagyonkezelőnek elvileg személyesen kell az ügyletekben részt vennie, azonban, ha feladatainak személyes ellátása nem szükséges, felhatalmazhat más személyeket, hogy a nevében eljárjanak. 

A vagyonkezelő kinevezése 

A vagyonkezelőt a létesítő okiratban jelölik ki. Ha a vagyonkezelő halála miatt vagy más okból kikerül a pozícióból, a létesítő okiratban foglaltak szerint utódot jelölnek ki. A létesítő okirat rendelkezhet arról, hogy a vagyonkezelő saját maga jelölje ki utódját, vagy pedig arról is, hogy más személy jelölje ki azt. Arra is van lehetőség, hogy a vagyonrendelő az eredeti vagyonkezelő kijelölésekor meghatározza az őt követő személyeket is.  

Ha nem neveznek ki helyettesítőt, és a létesítő okirat nem tartalmaz kinevezési eljárást, a Princely Court of Liechtenstein a trust valamely résztvevőjének kérelmére vagyonkezelőt jelölhet ki. Ugyanez az eljárás áll rendelkezésre, ha az esetleges helyettesítő nem fogadja el a kinevezését. 

A vagyonkezelő lemondása, elmozdítása 

A vagyonkezelő a naptári év végén három hónapos felmondási idővel mondhat fel, hacsak a létesítő okirat másként nem rendelkezik, és nincs olyan körülmény, amely rövidebb felmondási időt indokolna. Ezt a jogot azonban elvileg csak akkor lehet gyakorolni, ha a vagyonkezelő egy teljes évet hivatalban töltött vagyonkezelőként. A Princely Court of Liechtenstein kérelemre elmozdíthatja a vagyonkezelőt, ha például súlyos gondatlanság történt, vagy összeférhetetlenség áll fenn. 

A felügyeleti hatóság 

A Princely Court of Liechtenstein a felügyeleti hatóság azon trustok tekintetében, amelyeket a korábban, az első részben tárgyalt módon nyilvántartásba vettek. A családi vagyonkezelők mentesülnek e szabály alól, csakúgy, mint azok a trustok, amelyek létesítő okirata eltekint a felügyeleti hatóságtól, vagy mást jelöl ki. További mentességet élveznek azok a trustok, amelyekkel kapcsolatban a bíróság úgy döntött, hogy nincs szükség felügyeleti hatóságra. 

A kedvezményezettek 

A kedvezményezettek azok a személyek vagy intézmények, amelyeket a létesítő okirat ilyenként megjelöl. A létesítő okirat azonban azt is előírhatja, hogy a vagyonkezelő vagy akár más személy saját belátása szerint egy meghatározott körből választhat ki kedvezményezetteket, és meghatározhatja érdekeltségeik mértékét is. Lehetőség van arra is, hogy a létesítő okirat a vagyonkezelőt vagy más személyt feljogosítson arra, hogy a kedvezményezetteket megfossza e minőségüktől, és saját belátása szerint olyan személyeket jelöljön meg kedvezményezettnek, akik korábban még nem szerepeltek kedvezményezettként. A vagyonrendelő maga is lehet kedvezményezett, ahogyan a vagyonkezelő is lehet az egyik kedvezményezett. Ez utóbbi azonban nem lehet az egyedüli kedvezményezett. 

Protector / Vagyonfelügyelő 

Erről az izgalmas szereplőről korábban írtunk már egy bejegyzést, ide kattintva lehet elolvasni. 

Érdekesség, hogy akárcsak a magyar szabályozás esetében, itt sem találunk külön utalást erre a szereplőre, aki egyfajta biztosítékként működik, ellenőrzi, hogy a vagyonkezelő a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően jár-e el, illetve a létesítő okirat pontos feltételeitől függően, bizonyos jogkörrel vagy vétójoggal (pl. vagyonkezelők kinevezésével és visszahívásával kapcsolatban) rendelkezik.

Azokban az esetekben, amikor a létesítő okiratban protektor szerepel,

  • a vagyonkezelő nem nevezhet ki vagy távolíthat el kedvezményezetteket,
  • illetve nem oszthat fel semmilyen vagyont vagy jövedelmet a kedvezményezettnek a vagyonfelügyelő hozzájárulása nélkül. 
Könyvelés 

A vagyonkezelő köteles részletes nyilvántartást vezetni a kezelt vagyonról, és azt egész évben naprakészen tartani, ami ugyancsak igaz a magyar trust vagyonkezelőjére is. Ha a létesítő okirat eltérően nem rendelkezik, a vagyonkezelőnek éves elszámolást kell bemutatnia a vagyonrendelőnek, vagy ha ő már nem él, akkor a kedvezményezetteknek. 

 Ha se vagyonrendelő, sem pedig kedvezményezett nincs, akkor az éves elszámolást a bíróságnak kell bemutatni. Ha a létesítő okirat másként nem rendelkezik, a vagyonkezelői jogviszony megszűnésekor külön elszámolást kell készíteni és bemutatni. 

A trust megszűnése 

A trust megszűnésére elsősorban a létesítő okirat az irányadó: akkor is bekövetkezik,

  • ha a kezelt vagyon véglegesen kimerült, de akkor is,
  • ha ez a kezelt vagyon a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően fel lett osztva a kedvezményezettek között.

Sőt, kérelemre a bíróság gyorsított eljárásban a trustot még akkor is megszűntetheti, ha a megszüntetésnek nincs konkrét oka. 

A trust adózása 

A liechtensteini adótörvény vonatkozó rendelkezésének értelmében a trustok nem adókötelesek Liechtensteinben, csupán a 1800 frank minimális társasági adót kell megfizetniük, illetve nincs adóbevallási kötelezettségük sem.