Röviden a külföldi állampolgárok magyarországi ingatlanvásárlásárólAlapvetően elmondható, hogy Magyarországon – kevés kivételtől, mint például a termőföld, eltekintve – szabadon vásárolhatnak ingatlant a nem magyar állampolgársággal rendelkező magánszemélyek. Azonban abban, hogy ehhez szükség van-e külön hivatali engedélyre, eltérőek az egyes országok állampolgárainak előtt álló akadályok.
1. Azok az esetek, amely esetekben nem szükséges külön engedély a nem magyar állampolgárok ingatlanszerzéséhez.

NEM szükséges kormányhivatali engedély az alábbi esetekben:

 • Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezetei,
 • Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (Norvégia, Liechtenstein, Izland) állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetei,
 • Svájc állampolgárai (a 2006. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás alapján), valamint
 • Kettős állampolgárok, ha az egyik állampolgársága a magyar vagy EU tagállami, valamint a külföldön élő magyar állampolgárok, ingatlanszerzése, továbbá
 • Öröklés esetén.
2. A harmadik országbeli – a fenti kivételek alá nem tartozó – államok állampolgárai esetében az ingatlanszerzéshez kormányhivatali engedély szükséges.

Az 1. pontban felsoroltakon kívüli valamennyi esetben külföldi természetes és jogi személy ingatlan tulajdonjogát, kizárólag kormányhivatali engedéllyel szerezheti meg.

Természetes személyek esetén amennyiben nem tartoznak egyik fent felsorolt ország állampolgárai közé sem, függetlenül attól, hogy Magyarországon milyen státusszal (pl. letelepedett, bevándorolt, menekült) rendelkeznek ingatlan szerzésükhöz szükséges kormányhivatali engedély.

Az eljárás illetékköteles, az eljárási illeték az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. §-hoz tartozó XX. Mellékletben előírtak szerint, ingatlanonként 50.000 Ft.

Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetve letelepedett jogállású személy, ÉS a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdon megszerzése esetén mérsékelt összegű (10.000 Ft.) illetéket fizet.

Az eljárás időtartama átlagosan 45-60 nap között van, ezt érdemes az esetleges adásvételi szerződéskor figyelembe venni, mivel az engedély az adásvétel érvényességi feltétele szokott lenni, amely nélkül nem jön létre a tulajdonjog földhivatali bejegyzése.

A kérelemhez mellékelni kell az alábbiakat is:
 • az ingatlanszerzésre irányuló előszerződést vagy szerződést
 • a megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó, 21 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot
 • amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el az ügyben, a nevében eljáró jogi képviselő vagy más természetes személy részére adott meghatalmazás egy darab eredeti példányát
 • a büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági erkölcsi bizonyítványt
 • kiskorú kérelmező esetén születési anyakönyvi kivonat hiteles (OFFI által) fordított példánya
 • természetes személy esetén a kérelmező érvényes úti okmányának vagy más, személyazonosításra alkalmas igazolványának hiteles másolatát
 • jogi személy esetén 21 napnál nem régebbi hiteles, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatát
 • az eljárási díj megfizetését igazoló iratot

Gyakran felmerülő kérdés az Egyesült Királyság állampolgárainak a kérdése ingatlanszerzés szempontjából. Tekintettel a Brexit után kialakult jogi helyzetre, az Egyesült Királyság állampolgárai nem élveznek kivételt az ingatlanszerzések esetében az engedélyezési kötelezettség alól.

A közeljövőre nézve valószínűleg változni fognak a fenti szabályok is tekintettel a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. tv. rendelkezéseire, azon belül is az ingatlanvásárlással megszerezhető vendégbefektetői tartózkodási engedély kérdésére, ahol a harmadik országbeli állampolgárok – a vendégbefektetői tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem benyújtása esetén – a Magyarország területére történő belépést követő három hónapon belül kötelesek lesznek az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen keresztül igazolni az ingatlanvásárlás megtörténtét. Az ilyen rövid, három hónapos, határidő valószínűleg az ingatlanszerzés engedélyezési eljárásának felülvizsgálatát is magával fogja hozni, bár ennek tartalma és részletszabályai a mai napon még nem ismertek.