Módosultak a részvénykönyv vezetésére vonatkozó szabályok


Kategória
Befektetések

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III. 13.) kormányrendelet szerint a részvénytársaságoknak kötelező részvénykönyvet vezetniük a részvényesekről.  

A részvények típusai szerint lehetnek papíralapú, illetve ún. dematerializált részvények, ez utóbbi típusú részvényekkel kapcsolatos rendelkezések 2024. január 1-jétől kis mértékben megváltoznak. A változás lényege a részvénykönyvbe való bejegyzés, terhelés és törlés kérdését érinti. 

A részvénykönyv a részvénytársaság által a részvényesekről vezetett nyilvántartás. Ebben szerepel a részvényes neve, lakóhelye vagy székhelye, valamint részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszáma és tulajdoni részesedésének mértéke. A részvénykönyv adatai nyilvánosak. Ennek lehetőségét a részvénytársaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a társaság székhelyén biztosítja. Így a részvényesek és más érdeklődők megismerhetik a részvénytársaság részvényeseinek személyét és a részvények nagyságát.  

A részvénykönyvet alapesetben az igazgatóság vezeti, de erre megbízást adhatnak elszámolóházaknak, központi értéktáraknak, befektetési vállalkozásoknak, pénzügyi intézményeknek, ügyvédeknek vagy könyvvizsgálóknak – a részvénytársaság állandó könyvvizsgálójának kivételével. A részvények nyilvántartott adataiban történő változás esetén, az annak vezetésére feljogosított személy megfelelően módosítja a részvénykönyvet. 

A részvényes adatainak és a részvényesnek magának a részvénykönyvben történő feltüntetése olyan szempontból jelentős kérdés, hogy bár ennek elmaradása a tulajdonosi jogait nem érinti, de a részvényesi jogait csak a bejegyzés időpontjától gyakorolhatja. 

A részvénykönyv módosításának gyakorlata szerint a részvénykönyvbe történő bejegyzés és törlés is csak a részvényes által a részvénykönyv vezetőjéhez intézett kérelemre történt.  

A módosítás eredményeként dematerializált értékpapírok esetében az értékpapír-számlavezető csak akkor járhat el a részvénykönyvbe való bejegyzés, terhelés és törlés érdekében, ha arra a részvényes feljogosítja.
2024. január 1-jétől a dematerializált részvényre eltérő előírások vonatkoznak.

A korábbi szabályozás szerint a dematerializált részvény esetében az értékpapír-számlavezető nyújtotta be – elektronikus úton – a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet.  

Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén, ha a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról kifejezetten rendelkezett, illetve, ha a részvényes a bejelentésre nem jogosította fel az értékpapír-számlavezetőt, akkor a számlavezetőnek nem volt lehetősége a változások átvezetésére. Azonban korábban az értékpapír-számlavezető minden ellenkező esetben jogosult volt a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet maga benyújtani. 

Az új rendelkezések értelmében most már csak akkor járhat el az értékpapír-számlavezető, amennyiben a részvényes a kérelem benyújtására kifejezetten feljogosította. 

További új elem, hogy az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvből történő törlésre irányuló kérelmet is csak abban az esetben nyújthatja be, ha a részvényes már korábban a fentiek szerint a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelem benyújtására is feljogosította. 

Összefoglalva: Az év elejétől az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe új jogosult bejegyzése vagy részvénykönyvből való törlés iránti kérelmet, csak akkor eszközölhet a részvénykönyvben, ha arra a részvényes kifejezetten feljogosította.