Magyar kártya, Golden Visa, nemzeti tartózkodási kártya – Minden egy helyen az új szabályozásról„Az újra növekvő migráció miatt idegenrendészeti szigorításra van szükség!” Olvasható az Országgyűlés által december 12-én elfogadott, a harmadik országbéliek magyarországi tartózkodásának újraszabályozását célzó törvény preambulumában. Az idézett mondattal meg is alapoztuk a hangulatot, ideje megnézni miről is van szó. Az egyik legizgalmasabb újdonság a vendégbefektetői tartózkodási engedély megjelenése, azonban bőven akadnak említésre méltó, érdekes változások is, melyeket e cikk keretében röviden áttekintünk.
A tartós tartózkodás jogcímei

Mielőtt elkezdjük átnézni a módosítással érintett részeket, érdemes egy pillantást vetni arra, hogy a módosítást követően milyen jogcímek vannak a tartós tartózkodásra vonatkozóan.

Harmadik országbeli állampolgár Magyarországon tartósan az alábbi jogcímek alapján tartózkodhat:

– vállalkozási vagy befektetési célból

 • vendég-önfoglalkoztatóként,
 • vendégbefektetőként,

– munkavégzési célból, mint vendégmunkás

 • szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedéllyel,
 • beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel,
 • foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel,
 • vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel,

– magasan képzett személyként munkavégzési célból, vagy valamely, az ország számára kiemelten fontos területen jártassággal rendelkező személyként

 • Magyar Kártyával,
 • EU Kék Kártyával,
 • vállalaton belül áthelyezett személyként,
 • kutatóként,
 • vállalkozás Magyarországra történő áthelyezése esetén Vállalati Kártyával,

– állampolgársághoz kötött munkavégzési, vagy más, e törvény szerinti célból Nemzeti Kártyával,

– az e törvényben meghatározott egyéb okból, azaz

 • tanulmányi célból,
 • képzési célból,
 • gyakornokként,
 • hivatalos célból,
 • ideiglenesen munkát vállaló turisták foglalkoztatására vonatkozó nemzetközi szerződés alapján,
 • Fehér Kártyával,
 • kiküldetés céljából,
 • gyógykezelés céljából,
 • önkéntes tevékenység folytatása céljából,
 • nemzeti érdekből,
 • családi együttélés biztosítása céljából, vagy
 • humanitárius ok miatt.

A módosítások áttekintése mellett a vendégbefektetőkre és a Magyar Kártyára vonatkozó részletszabályokat is megvizsgáljuk.

A „D” típusú vízum érvényességi idejének lerövidülése

Ez az egyszeri beutazásra jogosító vízum lényegében a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum, amelyet az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek a részére a vonatkozó jogszabály alapján tartózkodási engedély kiadását engedélyezték. Ahogyan írtuk, ez egyszeri beutazásra és legfeljebb harminc napos tartózkodásra jogosítja a kérelmezőt Magyarország területén.

A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum érvényességi ideje legfeljebb három hónap lett, ez eddig 1 év volt.

Az engedély meghosszabbításának folyamata

A Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély iránti kérelme abban az esetben engedélyezhető, ha tartózkodási engedély birtokában érvényességi idejének lejártát megelőzően legfeljebb negyven nappal nyújtja be.

Ez korábban 90 nap volt.

Letelepedés engedély = nemzeti tartózkodási kártya

Fontos leszögezni, hogy a lényegesebb feltételek nem változtak a módosítással. Magyarországon történő huzamos tartózkodás céljából nemzeti tartózkodási kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki

 • tartózkodási engedéllyel,
 • ideiglenes letelepedési engedéllyel vagy
 • ideiglenes tartózkodási kártyával rendelkezik, és

– a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott,

– a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él magyar állampolgárral vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral,

– magyar állampolgár, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték,

– magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve a felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt, vagy

– huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke.

A harmadik országbeli állampolgár a meghatározott feltételek teljesítése esetén is csak abban az esetben kaphat nemzeti tartózkodási kártyát, ha

 • huzamos tartózkodása Magyarország érdekeivel összhangban áll, és
 • teljesíti a jogszabályban meghatározott társadalmi együttélési feltételeket.
Van vagy nincs felsőfokú végzettség

A törvényben megjelenik a vendégmunkás, valamint a Magyar Kártya fogalma is. Azért érdemes ezekről említést tennünk, mivel innentől kezdve nagyobb jelentősége lesz annak, hogy a harmadik országbeli állampolgár rendelkezik-e felsőfokú végzettséggel vagy sem, ugyanis ennek megfelelően dönthető el, hogy melyik engedély iránt küldi be kérelmét.

A vendégmunkás kategóriába az alábbi engedélyek tartoznak:

 • szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély,
 • beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély,
 • foglalkoztatási célú tartózkodási engedély,
 • vendégmunkás-tartózkodási engedély.

Nagyon fontos kiemelni a családegyesítés szempontjából, hogy családtag nem csatlakozhat az ilyen típusú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárhoz.

A Magyar Kártya (a korábbi jövedelemszerző tevékenység célú engedély) azon személyek esetében irányadók, akik magasan képzett személyként munkavégzési célból, vagy valamely, az ország számára kiemelten fontos területen jártassággal rendelkeznek. Az új szabályozás e kört lényegében nem érinti, de a jogszabály kedvezőbb feltételeket biztosít nekik.

Összefoglalva Magyar Kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 • akinek a tartózkodási célja az, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján ellenérték fejében más részére, illetve más irányítása alatt tényleges munkát végezzen, vagy
 • aki gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy
  tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként az e tevékenységi körbe tartozó tevékenységén túl ténylegesmunkát végez.

Magyar Kártyát a harmadik országbeli állampolgár a meghatározott feltételek teljesítése esetén is csak akkor kaphat, ha

 • a felsőoktatásért felelős miniszternek közleményében meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik,
 • hivatásos sportoló vagy hivatásos edző,
 • előadóművész, vagy
 • a mozgókép szakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény által nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozásnál tényleges munkát végző harmadik országbeli állampolgár.

A Magyar Kártya érvényességi ideje legfeljebb három év, amely alkalmanként legfeljebb három évvel
meghosszabbítható.

A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok a vendég-foglalkoztató tartózkodási engedélyért folyamodhatnak.

Nincs egyéb célú tartózkodási engedély

Az „egyéb” végül konkretizálásra került, így konkrét engedélytípust kell megjelölni, ha ebbe a kategóriába tartozó tartózkodási engedély iránti kérelem kerül benyújtásra, ilyen például: önkéntes tevékenység folytatása céljából vagy humanitárius ok miatt.

Vendégbefektetői vízum és tartózkodási engedély

A továbbiakban nézzünk meg a vendégbefektetői vízum és engedély részleteit.

Kezdjük a vendégbefektetői tartózkodási engedélyhez vezető út nulladik lepésével, a vendégbefektetői vízummal.

Ez egy száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra és többszöri beutazásra, a vendégbefektetői tartózkodási engedély igénylésére jogosító vízum Magyarország területén.

Vendégbefektetői vízumot az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

– akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik (a befektetési lehetőségeket jelenti),

– aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:

 • rendelkezik érvényes úti okmánnyal,
 • rendelkezik a vissza- vagy tovább utazáshoz szükséges engedéllyel,
 • igazolja beutazása és tartózkodása célját,
 • tartózkodása teljes időtartamára rendelkezik a lakhatását és megélhetését, valamint a kiutazás költségeit is biztosító anyagi fedezettel,
 • nem áll SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt,

A SIS figyelmeztető jelzés konkrét személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos információkat, valamint az illetékes hatóságoknak szóló utasításokat tartalmaz arra nézve, hogy mi a teendő az adott személy vagy tárgy megtalálása esetén.

– aki úgy nyilatkozik, hogy a cikkben ismertetett befektetések legalább egyikével rendelkezik vagy tervez rendelkezni,

– aki igazolja, hogy a cikkben ismertetett befektetések legalább egyikének megfelelő, törvényes eredetű összeggel rendelkezik, amelynek Magyarország területén rendelkezésre állónak vagy átutalhatónak kell lennie,

– aki írásbeli kötelezettségvállalást nyújt be arról, hogy vállalja legalább az egyik, a cikkben ismertetett bekezdésben meghatározott összegű és típusú befektetés megvalósítását a vendégbefektetői vízummal Magyarország területére történő belépését követő három hónapon belül.

Vendégbefektetői tartózkodási engedélyt tehát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki vállalja a jogszabályban meghatározott befektetések valamelyikének megvalósítását:

1. a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett ingatlanalap által kibocsátott, legalább 250 ezer euró összegű befektetési jegy megszerzése,

A kérelmezőnek legalább öt évig olyan ingatlanalap által kibocsátott befektetési jeggyel kell rendelkeznie, amelynek

 • nettó eszközértéke legalább 40%-át Magyarországon megvalósuló, lakás funkciójú ingatlanba történő befektetések teszik ki, és
 • ingatlan-alapkezelője legalább egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 3. § 28. pontja szerinti jegyzéken szerepel.
2. legalább 500 ezer euró összegnek megfelelő értékű, magyarországi, az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám szerint nyilvántartott per-, teher- és igénymentes lakóingatlanban megszerzése,

Az ingatlanbefektetés tekintetében követelmény, hogy

– a lakóingatlan tulajdonjogának harmadik országbeli állampolgár általi megszerzésével egyidejűleg a lakóingatlanra az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számítva 5 évig terjedő időszakra elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba jogszabályban meghatározott feltételek szerint,

– az ingatlan öt évig kizárólag

 • azon harmadik országbeli állampolgár tulajdonában, vagy
 • azon harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározott egy vagy több családtagja közös tulajdonában állhat, aki a vendégbefektetői tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújtotta.
3. legalább 1 millió euró értékben, oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából pénzbeli adomány nyújtása valamely közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére.

A vendégbefektetői vízum érvényességi ideje legfeljebb két év, tehát két éven belül biztosítja a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodást és többszöri beutazást.

A következő állomásunk a vendégbefektetői tartózkodási engedély.

Ez egy olyan tartózkodási engedély, amely a birtokosát feljogosítja a Magyarország területén történő tartózkodásra és arra, hogy

 • jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson vagy
 • gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy vezető tisztségviselőjeként végezze tevékenységét.

Az engedély érvényességi ideje legfeljebb tíz év, amely kizárólag ugyanezen célból legfeljebb tíz évvel hosszabbítható meg, illetve az engedély érvényességi ideje meghaladhatja a kérelmező úti okmányának az érvényességi idejét.

Azok a családtagok, akik ugyanarra a befektetésre alapozzák a kérelmüket, szintén 10 évre kaphatnak tartózkodási engedélyt. A vendégbefektetői tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározottak szerinti családtagja a tárgyalt törvény szerint utazhat be és tartózkodhat Magyarországon.

Az új vendégbefektetői tartózkodási engedélyre 2024. július 1-től lehet jelentkezni.

A fentiek nem minősülnek jogi tanácsadásnak, amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, keressen minket bizalommal.

Tudjon meg többet

a Szolgáltatásokról