Külföldi ítéletek végrehajthatósága a bizalmi vagyonkezelés viszonylatábanA nemzetközi elemet is tartozó jogviszonyok megnövekedett száma ma már jelentős kérdéssé teszi, annak vizsgálatát, hogy egy külföldi ítélet magyarországi érvényesítése milyen feltételekhez kötött és egy esetlegesen hátrányos ítélet következményei kapcsán mi lehet a bizalmi vagyonkezelés szerepe, akár vagyonvédelmi szempontból is.
Általános szabályok 

A külföldi határozatok végrehajtása Magyarországon sem automatikus, ezt itthon bíróság előtt kell kezdeményezni. Ez alapvetően egy csak iratokon alapuló, ún. nemperes eljárás, lényeges, hogy maga a jogvita ekkorra már külföldön lezárult, így annak kérdésében a magyar bíróság nem dönt és nem dönthet. 

Ebből következik, hogy a magyar bíróság nem vizsgálhatja felül a külföldi bíróság ítéletét. A magyar bíróság a külföldi ítélet elismerése során csak azt vizsgálhatja, hogy: 

  • a határozat tartalma nem ütközik a magyar közrendbe, azaz nem sérti a társadalom értékítéletét; 
  • az, akinek a terhére hozták a külföldi döntést, részt tudott-e venni az eljárásban (akár személyesen, akár meghatalmazott útján. Nem lényeges azonban, hogy ha részt vehetett volna, akkor ténylegesen részt is vett.); 
  • ugyanazon ügyben Magyarországon nem indult korábban eljárás, illetve nem született már itthon jogerős döntés (hazai res iudicata); 
  • ugyanazon ügyben nem született már más külföldi bíróság előtt jogerős döntés (külföldi res iudicata); 
  • az ítélet jogerős vagy azzal egyenértékű joghatással bír; 
  • a külföldi bíróság joghatósága fennállt, azaz, hogy volt-e jogosultsága elbírálni az ügyet. 

Amennyiben a magyar bíróság minden kérdésben megfelelőnek találja a külföldi döntést, onnantól a végrehajtásának nincs akadálya és a magyar bíróság megállapítja, hogy a külföldi döntés Magyarországon végrehajtható. Innentől már a magyar végrehajtási eljárás szabályai szerint zajlik a végrehajtási processzus, a magyar végrehajtó veszi át az ügyet és kezdődik a tényleges végrehajtás (ugyanúgy folyhat bankszámla inkasszó, gépjárművek vagy ingatlanok, stb. vonatkozásában, attól függően, hogy a végrehajtási kérelem mit tartalmaz). 

Mi a helyzet a bizalmi vagyonkezelés alapján kezelt vagyonra veszélyes végrehajtási helyzettel? 

Nos, a bizalmi vagyonkezelés és a külföldi ítélet végrehajtásának kapcsolatát több aspektusból is vizsgálni kell. Az egyik aspektus a végrehajtás alanyának vizsgálata, a másik aspektus a vagyonrendelés és a végrehajtással érintett követelés létrejöttének időbeli kapcsolata. 

A végrehajtás alanyának a vizsgálata.  

A magyar jogszabályok (elsősorban a Ptk.) alapján alapesetben kimondható, hogy a vagyonrendelő által vagyonkezelésbe adott vagyon – mivel az ezt követően már nem képezi a vagyonrendelő vagyonának részét – a hitelezői követelésekkel, így az esetleges végrehajtásokkal szemben is védve van.  

A kezelt vagyon a vagyonkezelővel szembeni, nem a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatban fennálló, hitelezői követelésekkel szemben is védve van. (Leegyszerűsítve pl. a vagyonkezelő „privát” tartozásai miatt vezetett végrehajtás nem terjedhet ki az általa kezelt vagyonra.) 

Más a helyzet, ha a végrehajtás alanya a bizalmi vagyonkezelő és a végrehajtás a bizalmi vagyonkezelési tevékenységével kapcsolatos tartozás behajtása érdekében folyik. Ebben az esetben a kezelt vagyon végrehajtás alá vonható. (Pl. A  vagyonkezelő egy külföldi céget bízott meg egy, a kezelt vagyonba tartozó külföldi ingatlan takarításával, de nem fizette meg a takarítás díját, amely alapján a takarító cég sikeresen perelte a vagyonkezelőt külföldön, az ottani ítélet jogerős és magyarországi érvényességének és végrehajtásának nincs akadálya. Így a magyarországi végrehajtó a vagyonkezelővel szemben és a kezelt vagyonba tartozó a vagyontárgyakra is végrehajtást vezethet.) 

A végrehajtással érintett követelés létrejötte időpontjának vizsgálata 

Mint írtuk korábban a vagyonrendelővel szembeni végrehajtás alól mentes a kezelt vagyon, de ez csak abban az esetben igaz, ha a vagyonrendelés nem minősül a magyar szabályok szerint fedezetelvonó ügyletnek. Amennyiben a hitelező, vagy ebben az esetben a végrehajtást kérő úgy ítéli meg, hogy a bizalmi vagyonkezelési szerződés fedezetelvonást valósít meg, mert ezzel a végrehajtás anyagi alapja lett elvonva, úgy ennek a megállapítására pert indíthat.  

Annak érdekében, hogy a bíróság megállapítsa a fedezetelvonás tényét az alábbi feltételeknek kell egyszerre teljesülnie.  

  • a szerződés megkötésének időpontjában a jogosultnak már fennálljon a követelése a kötelezettel (vagyonrendelővel) szemben. 
  • a kötelezettnek (vagyonrendelőnek) egyéb vagyona ne nyújtson fedezetet a jogosult követelésének kielégítésére. 
  • A szerződés alapján szerző fél (vagyonkezelő) rosszhiszeműsége fennáll, vagy rá nézve a szerződésből ingyenes előny keletkezik. 

Az időbeli aspektus vizsgálata során a fentiek közül az a lényeges kérdés, hogy a végrehajtással érintett (külföldi) követelés létrejötte előtt, vagy azután keletkezett a bizalmi vagyonkezelési szerződés. Amennyiben a vagyonkezelés már a követelés keletkezését megelőzően létrejött, úgy az abból fakadó végrehajtás sem érintheti a kezelt vagyont. Azonban ha bizonyítható egy fedezetelvonási perben, hogy a követelés már létezett, amikor a vagyonrendelő vagyonkezelésbe adta a kezelt vagyont, úgy – a további feltételek együttes fennállása esetén – sikeres lehet egy ilyen per és ezt követően a kezelt vagyon is megnyílik a végrehajtás felé. Itt fontos kitétel azonban, hogy a fennálló követelésnek konkrétnak, kifejezettnek (jogerősnek) és a kötelezett által ismertnek kell lennie.

Véleményem szerint nem állapítható meg, hogy a követelés fennáll a kötelezettel szemben, ha például a kötelezett kezességet vállalt egy követelés kapcsán, de annak jogosultja a kezessel szemben nem érvényesítette a követelését a bizalmi vagyonkezelési szerződés megkötéséig.

Konklúzió

A fentiekből látható, hogy a bizalmi vagyonkezelés, mint vagyonvédelmi eszköz, még külföldi jogosult esetén is sok esetben védelmet nyújt a vagyonrendelővel szembeni esetleges követelések ellen és amennyiben mégis a fenti szabályok figyelmen kívül hagyásával indulna végrehajtás a külföldi ítélet alapján, úgy könnyen élhet a vagyonkezelő végrehajtási kifogással.  

Mindezekkel együtt a külföldi ítélet magyarországi érvényessége alapján induló végrehajtás bizalmi vagyonkezeléssel történő ütközése és ennek a problémának a megoldása összetett kérdés és mindenképpen a megfelelő szakértelmet igényel.   

***

Érdekli a családi vagyontervezés és a bizalmi vagyonkezelési szerződések hatékony megoldásai? Professzionális tanácsadással tudunk a segítségére lenni! Az AIRON TRUST Magyarország egyik vezető bizalmi vagyonkezelő vállalkozása. Tanácsadásra van szüksége bizalmi vagyonkezeléssel, vagyontervezéssel vagy más vagyonkezelési struktúrákkal kapcsolatban? Kérjük egyeztessen időpontot a tanácsadó kollegánkkal néhány kattintással.  A bejegyzés tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.