Kötelező módosítani a bt.-k és kkt.-k társasági szerződéseitcegbirosagA betéti társaságok és a közkereseti társaságok társasági szerződéseit 2015. március 15.-ig kell módosítani, ha a szerződés nem felel meg a tavaly hatályba lépett Polgári Törvénykönyvnek.

Az új törvény miatt szükséges módosításokat a legelső szerződésmódosítással kell megtenni, tehát a fenti határidő csak a legutolsó dátum, amíg szankció nélkül lehet módosítani a társasági szerződést. Ha a cég a határidőig végelszámolásba kezd, akkor a módosítást már nem fogja kérni a bíróság. Ha viszont bármilyen más okból kifolyólag módosítani kell a társasági szerződést, akkor az új PTK előírásait is át kell vezetni.

A cégmódosítás illeték kötelezettsége 18 000 forint, amit nem kell megfizetni, ha a módosítást csak a jogszabályváltozás indokolja. Ebben az esetben viszont semmilyen más módosításra, bejelentésre nincs lehetősége a cégnek és a tagoknak.

A tipikus módosítandó előírások:

  • a társaságba belépő tag helytállási kötelezettségére vonatkozó szabályozástól eltérő megállapodás – harmadik személyekkel szemben – nem hatályos az új Ptk. alapján. A régi Gt. lehetővé tette, hogy harmadik személyekkel szemben is hatályos kikötésnek minősüljön.
  • az új Ptk. úgy rendelkezik, hogy a társaság vagyonából nem elégítheti követelését a tag hitelezője. A korábbi Gt. ezt megengedte.
  • az új Ptk. pontosítja azt a szabályozást, hogy semmis a társasági szerződés olyan rendelkezése, amely a tagot a szavazati jogától megfosztja. Ha a cég létesítő okirata evvel ellentétes, módosításra van szükség.
  • az új Ptk. kifejezetten kizárja, hogy olyan személy legyen ügyvezető, aki nem tagja a társaságnak
  • az új Ptk. kimondja, hogy a taggá váló örökös, illetve jogutód nem köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni.
  • A tagsági jogviszony megszűnése esetén a Ptk. kimondja, hogy semmis a társasági szerződés olyan rendelkezése, amely az elszámolási kötelezettséget kizárja, korlátozza vagy annak szabályait a Ptk.-ban meghatározottaknál kedvezőtlenebbül állapítja meg. Így tehát, ha a régi létesítő okiratban ilyen rendelkezés szerepelt, ezt szintén módosítani kell 2015. március 15-éig.

Forrás: www.adozona.hu