KATA és KIVA változásai 2017-tőlkata

A nemrég parlament elé került adótörvény módosítások a kisvállalkozók tételes adóját (KATA) és a kisvállalati adót (KIVA) is érintik.

A KATA alanynak nem kell figyelembe venni a bevétel számításakor nem kell figyelembe vennie a fejlesztési támogatásokat és a költségvetési vagy költségek ellentételezésére kapott támogatásokat sem. Ezt a szabályt visszamenőleg 2014. évtől lehet alkalmazni.

A KIVA iránt érdeklődő vállalkozások a javaslat szerint már akkor is választhatják majd a kisvállalati adót, ha 50 fő az átlagos statisztikai létszámuk, az eddig 25 fő helyett. Az adóalanyiságukat pedig akkor kell megszüntetni, ha a létszám a 100 főt eléri és nem csak az 50-et mint eddig.

Változna a KIVA adóalap számítása is: a törvény tételesen meghatározza az adóalapot növelés és csökkentő tételeket és ehhez adja hozzá a személyi jellegű ráfordításokat. Ha az adóalap számítás negatívan érinti az adózót, akkor un. adóalap-csökkentő korrekcióval élhetnek. Az adóalap számítás változása mellett az előleg számítás változik.

A KIVA adóalap növelő tételei:

a) a tőkekivonás (különösen a jegyzett tőke leszállítás) cégbírósági bejegyzésére tekintettel az adóévben a saját tőke csökkenéseként elszámolt összeget,
b) az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék összegét,
c) a pénztár értékének tárgyévi növekményét, de legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó részét,
d) a Tao. tv. 3. számú melléklet A) részében meghatározott, a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségeket, ráfordításokat,
e) az adóalanyiság időszakában bármely időszakra megállapított és megfizetett bírság, pótlék összegét,
f) a behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése esetén az elengedett követelés összegét, kivéve ha

  1. a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy
  2. az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel

A KIVA adóalap csökkentő tételei

a) a tőkebevonás (különösen a jegyzett tőke emelés) cégbírósági bejegyzésére tekintettel az adóévben a saját tőke növekedéseként elszámolt összeget,
b) a kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt bevétel összegét,
c) a pénztár értékének tárgyévi csökkenését, de legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó részét; a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének adóévében a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének és mentesített értékének pozitív különbözetét,
d) a 2017. január 1-je előtt a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozásnál e törvény 2013. január 1-je és 2016. december 31-e között hatályos 20. § (4) bekezdés e) és f) pontjai szerint elszámolt csökkentés, e törvény 2013. január 1-je és 2016. december 31-e között hatályos 20. § (5) bekezdés e) és f) pontja és 20. § (6)–(8) bekezdése szerint elszámolt növelés összegével csökkentett, a 2013-2016. adóévek pénzforgalmi szemléletű eredményével növelt pozitív összegét.

A KIVA alanyok ezután korlátozás nélkül számolhatják el a veszteséget, nem csak 10 év alatt mint eddig.