Egyszámlás adóutalás


Kategória
Hírek, Könyvelés

www.adozona.hu

Megjelent az egyszerűsített elektronikus fizetést, az úgynevezett „egyszámlás” adóátutalást lehetővé tévő nemzetgazdasági minisztériumi rendelet. Az adózó akkor használhatja a banki pénzforgalmi számláját az adókötelezettségek egy összegben történő megfizetésére, ha a pénzforgalmi szolgáltatója csatlakozik az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (EFER). A rendelet rögzíti: az EFER-en át történő átutalás költsége az adózót terheli. Nagy kérdés, mit nyernek az adózók az adó-, illetve járulékkötelezettségek egyösszegű átutalási lehetőségével.

A Magyar Közlönyben (184. szám) megjelent az NGM 47/2013. (XI. 7) számú rendelete az adóügyek elektronikus intézésének új szabályairól, ami új alapokra helyez számos eljárást. A talán legjobban várt rendelkezés a befizetések adónemenkénti felosztása. Az új rendelettel megismerhetők az állami adóhatóság előtti eljárásban elérhetővé vált új és régi elektronikus szolgáltatások.

A rendelet tartalmazza azoknak az ügyeknek a felsorolását, amelyekben az adózónak lehetősége van az állami adóhatóság előtt elektronikus ügyintézésre, és meghatározza azokat az első fokú eljárásokat, amelyek során a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Milyen ügyeket lehet intézni elektronikus úton?

Gyakorlatilag az induló bejelentkezéstől kezdve igen tág körben lehet ezt a modern formát alkalmazni, azaz

  • az állami adóhatósághoz elektronikus úton bejelentkezhetünk, változásokat jelenthetünk, bevallhatunk vagy éppen az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíthetjük;
  • adóhatósági igazolást kérhetünk,
  • kérhetjük a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételünket,
  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 175. § (13) bekezdésében szabályozott esetben továbbíthatunk beadványokat az állami adóhatósághoz, ez esetben a visszaigazolást is elektronikus úton kapjuk meg
  • rendelkező nyilatkozatot tehetünk,
  • a központi elektronikus szolgáltató (irányítási) rendszeren (KR-en) keresztül egy sor műveletet bonyolíthatunk, például megtekinthetjük az adó folyószámlát, az állami adóhatóság által nyilvántartott adatokat, illetve az egységes adóalany és ügyfélnyilvántartásban szereplő adatokat, a pótléklevezetés adatait, ellenőrizhetjük a megbízólevél és értesítés érvényességét, lekérdezhetjük a foglalkoztatottak, illetve biztosítottak állami adóhatósághoz történő bejelentetését
  • „házibankos” fizetési megoldással egy összegben leróhatjuk az állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő kötelezettségeket.

Ez utóbbi eljárás jelenti a legnagyobb újdonságot: lehetővé teszi az adóbefizetés adónemenkénti felosztását, amit már régóta ígér a pénzügyi kormányzat annak érdekében, hogy egyszerűbbé és költségkímélőbbé tegye az adózók életét, és ne kelljen minden adónemre vonatkozóan külön banki utalással tételesen eljárni. Ennek módszereként fogalmazza meg a rendelet az úgynevezett „házibankot”.

Az adózó akkor használhatja a banki pénzforgalmi számláját az adókötelezettségek egy összegben történő megfizetésére, ha a pénzforgalmi szolgáltatója csatlakozik az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (EFER. A felosztási rendelkezés nem más, mint az a nyilatkozat, amely a befizetés adónemenkénti felosztásáról szól, és amit a KR használatával lehet megtenni. A házibankos fizetéskor az adózónak, vagy a képviselőjének meg kell jelölnie azokat az adónemeket, amelyekre a fizetést teljesíteni kívánja. Ha az adózó az EFER segítségével fizeti be az adóját, akkor megadja a felosztási rendelkezést, és ennek befogadásáról a NAV visszaigazolást küld az elektronikus tárhelyre.

Az adózó felosztási rendelkezésének összeállítását követően, az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató részére megküldött fizetési megbízásban feltüntetett fizetendő adónak az EFER elszámolási számlára egy összegben történő átutalásáról az adózónak kell gondoskodnia az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibankján keresztül. Több felosztási rendelkezésben szereplő végösszeg egy fizetési tranzakcióvá történő összevonására, vagy a fizetési kötelezettség teljesítése során részösszeg utalására nincs mód. Az EFER elszámolási számlára egy összegben történő befizetésnek az egyes célszámlákra történő felosztását a NAV pénzforgalmi rendszere végzi.

Az EFER-en át történő átutalás költsége az adózót terheli. Nagy kérdés, hogy az elviekben körülírt rendszer a gyakorlatban hogyan működik majd. A rendelet számos egyéb kérdést is szabályoz. Így az állami adóhatóság előtti elektronikus ügyintézés feltételeit, a képviselő képviseleti jogosultsága bejelentésének és megszűnésének szabályait, a bankkártyás adófizetés lehetőségeit, az adatbiztonsági és tájékoztatási kötelezettségeket, valamint a telefonon történő ügyintézés lehetőségeit. A jogszabály 11 pontban határozza meg az állami adóhatóság előtt a telefonon intézhető ügyeket, ezzel szemben a hatályos rendelkezés mindössze 7 ügytípust rögzít.

A bankkártyás adófizetést az állam az EFER igénybevétele nélkül bonyolítja le. A bankkártyával fizető adózónak nyilatkoznia kell arról, hogy a befizetett összeget hogyan kívánja megosztani az adószámlái között. Az adózó által a bankkártyás befizetés összegének felosztására vonatkozóan tett nyilatkozatot az állami adóhatóság a befizetés elszámolásakor figyelembe veszi. A bankkártyás adófizetés költségei az államot terhelik.

Az állami adóhatóságnak az elektronikus ügyintézéshez űrlapokat kell rendszeresítenie, az elektronikus űrlap adatait a NAV informatikai rendszerében tárolja, amely adatokat az adózó és képviselője ellenőrizheti. Az adóhatóság – a KR értesítési tárhely segítségével – az adóhatósági igazolás kiállítására, a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételre irányuló kérelmet tartalmazó űrlap feldolgozásának megkezdéséről értesíti az adózót, vagy képviselőjét. Ha a NAV az elektronikus űrlapról megállapítja, hogy az adózó az időbélyegzőben szereplő időpont előtt már teljesítette az adókötelezettségét, vagy az ügyintézésre nem jogosult, akkor az űrlap feldolgozását visszautasítja. A bejelentési, bevallási kötelezettség teljesítésének időpontja az időbélyegzőben szereplő időpont.

A rendelet alkalmazandó az Európai Unióban és harmadik országokban letelepedett adózóknak az áfa-visszatérítési kérelmével és kiigazítási nyilatkozatával kapcsolatban, valamint fordítva is, a belföldön letelepedett adózónak az Európai Unió tagállamaiban érvényesíthető hozzáadott értékadó-visszatérítési kérelmével, kiigazítási nyilatkozatával összefüggésben is.

A rendelet a kihirdetését követő napon – azaz november 8-án – hatályba lépett, kivéve a megbízólevél ellenőrzésére, a fizetési könnyítési kérelmekről szóló tájékoztatásra, valamint az szja-felajánlások lekérdezésére vonatkozó KR-en keresztüli szabályokat, amelyek csak a kihirdetést követő 60. napon lépnek hatályba.