Egyre forróbb a nyár? Itt vannak az évközi adóváltozások, hogy a hideg futkosson a hátakonA 2023. július 14-ei Magyar Közlönyben olvashatók a június 6-án benyújtott törvényjavaslat immáron törvényi szintre emelt rendelkezései és a vonatkozó törvényekbe való átemelésük. A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényben gyakorlatilag az összes adónemet érintő változásokra lehetünk figyelmesek. Ezek közül több a bizalmi vagyonkezelés jogszabályi környezetét is jelentősen érintik (pl. felértékelést). Az átmenetinek gondolt extraprofitadók is még biztosan velünk maradnak egy darabig. Az alábbiakban összegeztük a fontosabb változásokat, a címekre kattintva pedig korábbi írásaink is olvashatók a témában. 
 A légitársaságok hozzájárulása 

Az extraprofitadóként megismert hozzájárulás zöldadóként törvényi szintre emelkedik. Emlékeztetőül, hozzájárulás-köteles a légiközlekedésről szóló törvény (a továbbiakban: Lt.) szerinti légi személyszállítási tevékenység. A hozzájárulás fizetésére kötelezett az az Lt. szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet, amely az utas- és poggyászkezelési tevékenységet látja el. A hozzájárulás alapja a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet által kiszolgált légi jármű belföldről induló utasainak száma, a tranzitutasokat kivéve. 

Személyi jövedelemadó 
A bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján kezelt vagyon adókötelezettségével összefüggő rendelkezések 

A vagyonrendelést az SZJA törvény értékesítésnek fogja tekinteni a jövőben. Ez azt jelenti, hogy a vagyonrendelőnek adót kell fizetnie a vagyonkezelésbe adott vagyon szerződés szerinti értéke és a beszerzésre fordított összeg különbözete után.  

 Ha vagyonrendeléskor megállapított érték nem lesz magasabb, mint a megszerzésére fordított összeg, akkor nem lesz adóköteles a vagyonrendelés sem. 

 A vagyonrendelés után fizetendő adót nem lesz köteles a magánszemély vagyonrendelő egy összegben megfizetni. Hanem választhatja azt is, hogy 3 év alatt vallja be és fizeti meg a vagyonrendelés miatt keletkezett adókötelezettségét. 

 A vagyonkezelőnek a vagyon átvételét követő 30 napon belül igazolást kell kiállítani az átvett vagyon értékéről és ezt nem csak a vagyonrendelőnek kell átadni, hanem az adóhatóságnak is be kell jelentenie. 

 Nem kell olyan vagyonrendelés után SZJA-t fizetni, amely a vagyonrendelő halálával jön létre. 

 Akkor sem kell SZJA-t fizetni a vagyonrendelés után, ha a kedvezményezett csak a vagyonrendelő halála után szerezheti meg a vagyon tulajdonjogát. Viszont ha kedvezményezett hamarabb szerezné meg a kezelt vagyont, akkor neki kell SZJA-t és plusz 20% bírságot fizetnie, ha a vagyonrendelőtől nem lehet már behajtani az adó összegét. 

 A bizalmi vagyonkezelést érintő további részletek a címre kattintva találhatók. 

 A 30 év alatti anyák kedvezménye 

A kedvezményre az a 30. életévét be nem töltött, gyermeket vállaló nő jogosult, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.  

 A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a  25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a  személyi kedvezményt, az  első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. 

 80 %-os költséghányad 

A személygépjármű-vezető képzés (autósiskola) bekerül a 80 %-os költséghányadot alkalmazó tevékenységek közé. 

 Kriptoeszközzel végrehajtott ügylet 

Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletnek minősül az az ügylet, amelyben a magánszemély bárki számára megköthető, elérhető ügyletben kriptoeszközök átruházása, átengedése révén – ideértve a kriptoeszköz biztosította jog gyakorlását is – nem kriptoeszköz formájában vagyoni értéket szerez. Tehát  

 a kriptoeszközök után a magánszemélynek csak akkor kell adóznia, ha azokat valós vagyoni értékre, például valamely törvényes fizetőeszközre váltja, vagy abból ingóságot, ingatlant vásárol. 

Ügyleti veszteséget kell megállapítani (a meghaladó rész tekintetében) akkor, ha az említett tárgyévi kiadások összege meghaladja a tárgyévi bevételek összegét, abban az esetben is, ha a tárgyévben ügyleti bevétel szerzése nem történt. A törvénymódosítás 2024. január 1-jén lép hatálya. 

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) 

A kifizetőt terhelő adófizetési kötelezettség eltörlésre kerül. 

Egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) 

A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 12 százalékát, amely összeget száz forintra kerekítve kell meghatározni. 

 A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként  

  • a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 0,5 %-a (jelenleg napi 1000 forint),  
  • alkalmi munka esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 1 %-a (jelenleg napi 2000 forint),  
  • a filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a minimálbér 3 %-a (jelenleg napi 6000 forint). 

 A törvénymódosítások 2023. augusztus 1-jén lépnek hatálya. 

A kisadózó vállalkozók tételes adója  

A kisadózói adóalanyiság megszűnik a bevétel megszerzését megelőző nappal, ha a kisadózó az Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt, ide nem értve a taxis személyszállításból származó bevételt. A kisadózó a bevétel megszerzését követő 15 napon belül bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. 

A kisadózói adóalanyiság megszűnik annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben a kisadózó nem minősül főfoglalkozású kisadózónak.

 A törvénymódosítások 2023. augusztus 1-jén lépnek hatálya. 

 Gépjárműadó 

A gépjármű adó-fizetési kötelezettség teljesítésére a jövőben egyösszegben lesz lehetőség április 15-ig. A (természetes személy) adózó a tárgyév június 30. napjáig benyújtott kérelmére a kötelezettségre évente egy alkalommal legfeljebb öthavi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a NAV. A módosítás 2024. január 1-jétől hatályos. 

A jogi személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb hathavi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. 

Helyi iparűzési adó (HIPA) 

Az egyéni vállalkozót az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése időszakában is vállalkozónak kell tekinteni. Feltéve, ha a szünetelés időszaka az adóéven belül egybefüggően nem éri el a 181 napot. Jelenleg hatályos rendelkezések szerint ilyenkor záró iparűzési adó bevallásra van szükség a szüneteltetést követő 30 napon belül. Illetve a vállalkozás újraindítása esetén ismét be kell jelentkezni az iparűzési adó hatálya alá. 

Illeték 

Illetékfeljegyzési jog (a fél mentes az illeték előzetes megfizetése alól) illeti meg a reorganizációs és a szerkezetátalakítási eljárás alatt állót a reorganizációs és a szerkezetátalakítási eljárás alatt indított bírósági eljárásokban.  

 Bővítették az illetékmentességre jogosultak körét is,  

 mivel illetékmentes a polgári és közigazgatási ügyekben a kisajátítási eljárással, valamint a közérdekű használati jog alapításával összefüggő kártalanítási összeg letétbe helyezése. 

 Továbbá illetékmentes a felső összeghatárok, illetve értékhatárok változására tekintettel az adós által a bírósághoz benyújtott kérelem és az e kérelmet elbíráló végzés ellen benyújtott fellebbezés. 

Számvitel 

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést érintő módosítás, hogy a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább 5 egymást követő évig kell biztosítani. Ezt a rendelkezést először a 2024. június 22-én vagy azt követően induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni. 

Határokon átnyúló átalakulás során az általános rendelkezéseket a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló törvény előírásait is figyelembe véve kell alkalmazni. Ez a 2024-ben induló üzleti évben kerül kötelezően alkalmazásra először. 

A pénzügyi tranzakciós illeték 

Továbbra is ugyanazok a szabályok lesznek irányadóak, azonban törvényi szintre emelve. Emlékeztetőül a tranzakciós illeték alapja a pénzügyi eszköz ügyfélszámlán (értékpapírszámlán) jóváírt értéke (vételára). A tranzakciós illeték mértéke az illeték alapjának 0,3 százaléka, de vételenként legfeljebb 10 ezer forint. 

Az adózás rendjéről szóló törvényt, és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényt érintő változások 

A feltételes adómegállapítás típusszerződés esetén is alkalmazható lesz, melynek az eljárási díja tízmillió forint, egyéb esetben 8 millió forint (ez korábban 5 millió forint volt), a kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén 12 millió forint (ez korábban 8 millió forint volt).  

A típusszerződés az adózó és előre meg nem határozható számú vagy meghatározható, de nem azonosítható személyek közötti ügyletekre érvényes. A feltételes adómegállapítás lényege, hogy az adópolitikáért felelős miniszter az adózó kérelmére – az általa közölt, jövőbeni ügyletre, vagy jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre, vagy típusszerződésre vonatkozó részletes tényállás alapján – a kérelemben megjelölt adókötelezettségre vagy annak hiányára vonatkozó konkrét kérdés vonatkozásában megállapítja az adózó adókötelezettségét vagy annak hiányát. 

A köztartozásmentes adózói adatbázisból (ún. KOMA adatbázis) nem kerülne ki az az adózó, akinek a NAV-nál nyilvántartott köztartozása 30 ezer forintnál kevesebb. Illetve akinek a nettó adótartozása 5 ezer forintnál kevesebb. A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akik, vagy amelyek a közzétételt megelőző hónap utolsó napján az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek. 

A megbízható adózói minősítést is érinti a törvénymódosítás, miszerint a minősítés során csak azokat a végrehajtásra irányuló megkereséseket veszik figyelembe, amelyek a 100 ezer forintot meghaladják, továbbá a törvénymódosítás által megváltoztatásra kerültek a csoportos adóalany tagjának és volt tagjának minősítése során vizsgálandó feltételek is, így a jogszabály nem várja el a pozitív adóteljesítményt. 

 Az adóregisztrációs eljárást érintő új rendelkezés, hogy NAV az adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott határozatot visszavonja, és az adószámot megállapítja abban az esetben is, ha 

a vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes, akire tekintettel a NAV az adózó adószámát megtagadta (mert a hozzá tartozó cég adószáma törlésre került az ezt megelőző 5 évben), bizonyítja (kimenti magát), 

 hogy vezető tisztségviselőként vagy cégvezetőként a törölt adózó jogszerű működésének helyreállítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

Társasági adó 

Törvényi szintre emelkedik a társasági és a helyi iparűzési adó-fizetési kötelezettség teljesítésének lehetősége USA dollárban vagy euróban. A bejelentést az adózó az adóév első napját megelőző hónap első napjáig az adóév egészére nézve tehet, aki pedig év közben válik adózóvá a bejelentését a NAV-hoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg teheti meg. 

A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékának az egyezségre, a reorganizációs tervre, illetve a szerkezetátalakítási tervre tekintettel elengedett kötelezettség felével növelt összegben számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. Az abban az esetben lehetséges, ha  

  • az adózóval szemben kezdeményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szűnik meg, vagy  
  • a kötelezettség elengedésére reorganizációs eljárás vagy szerkezetátalakítási eljárás során jogerős bírósági végzésben jóváhagyott reorganizációs terv, illetve szerkezetátalakítási terv alapján kerül sor. 
Általános forgalmi adó 

Jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni a csoportos adóalanyiságból történő kiválást. 

A belföldön nem letelepedett adóalany – az egyéb feltételek teljesülésétől függetlenül – nem alapíthat adó-visszatéríttetési jogot arra az előzetesen felszámított adóra, amely ingatlan beszerzését terheli, kivéve, ha az ingatlant az Európai Közösség más tagállamában letelepedett adóalany szerzi be.

2024. január 1-jétől, ha az ellenérték megfizetésére a teljesítésig megtörténik, akkor függetlenül a fizetés módjától a törvénymódosítás értelmében a számla kibocsátásáról haladéktalanul gondoskodni kell.

Ugyancsak 2024. január 1-jétől új fejezettel bővül az Áfa tv., mivel jövőre bevezetésre kerül a kötelező visszaváltási díj. Ezzel összefüggésben fogja szabályozni a fejezet a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díjával összefüggő különös szabályokat.