Egy ügyfél jogai és kötelezettségei a személyes adataival kapcsolatban


Kategória
Befektetések, Hírek

Megadta egy vállalkozásnak a személyes adatait? Regisztrált egy eseményre a személyes adataival, utána pedig marketing tartalmú leveleket kapott? A mai alkalommal az idén négyéves GDPR-ról, vagyis az általános adatvédelmi rendeletről osztunk meg néhány gondolatot. A rendelet tartalmát illetően most elsősorban azokat a rendelkezéseket ismertetjük, melyek az Ön, mint természetes személy (ügyfél, vásárló stb.) jogait és kötelezettségeit érintik. Nézzük is meg milyen lehetőségei vannak egy átlagembernek, hogy kiderítse, hogyan kezeli egy vállalkozás a személyes adatait.

Blogbejegyzéseink során úgy tervezzük meg a szakmai tartalmat, hogy azok edukációs célokat is szolgáljanak és tudatosítsuk a követőinkben, illetve az ügyfeleinkben, hogy nincsenek kiszolgáltatva a személyes adataikat illetően. A rendelet használja az egyik legfontosabb kifejezést, amely az érintett hozzájárulása. Ez azt jelenti, hogy

„az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.”

A személyes adataikhoz kapcsolódóan az érintetteknek a következő jogaik vannak:

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Amikor feliratkozunk egy hírlevélre, vagy regisztrálunk egy eseményre, illetve szerződéskötés előtt bekérik az adatainkat, akkor lényegében az adatkezelési tájékoztató adja meg ennek a kereteit. Ebből megtudjuk, hogy pl.: az adatkezelőnek a kilétét és elérhetőségeit, vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit.

 1. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon (pl.: az adatkezelés céljai).

 1. Amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása

Jogosultuk vagyunk arra, hogy kérésünkre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a ránk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. Törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén)

Jogosultak vagyunk arra, hogy kérésünkre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a ránk vonatkozó személyes adatokat. Ilyen eset pl.: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

 1. Az adat kezelésének korlátozása

Ez olyan esetben fordulhat elő, ha pl.: vitatjuk a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

 1. A személyes adatok direktmarketing célokra való használatának megtiltása
 
 1. Személyes adataink harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása

 

 1. Bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése

 

 1. Tiltakozás a személyes adat használata ellen

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatainkat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek pl.: elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 1. Panasztétel a felügyeleti hatóságnál

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Tekintettel arra, hogy történtek változások a részletszabályokkal kapcsolatban, erről egy külön cikkben fogunk beszélni.

 1. Bírósági jogorvoslat

Jogosultak vagyunk a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság ránk vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Kötelezettség?

A kötelezettséggel kapcsolatban egy fontos elemet érdemes kiemelni, ami elsősorban arra vonatkozik inkább, hogy a munkamenet minél gördülékenyebb legyen egy ügyfél és adott szolgáltató között. Az adataink változását követően, minél hamarabb érdemes (sőt, szerződésben foglalt kötelezettségünk is) azokat bejelenteni az adott szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak (pl.: bank, biztosító stb.). A mi esetünkben ez különösen fontos, mivel a bizalmi vagyonkezelési szerződések sok személyes adatot tartalmaznak.

Amennyiben változik egy nem-üzletszerű bizalmi vagyonkezelő lakcíme (ami magával hozza azt, hogy jelezni kell a nyilvántartást vezető MNB-nek is) és nem jelenti be, akkor bizony a Magyar Nemzeti Bank a kezelt vagyonra vonatkozó hatósági bizonyítványt kiküldi a régi címre, ráadásul a dokumentum nem az érvényes lakcímet fogja tartalmazni.

Ez sürgős esetekben igen jelentős időveszteséggel is járhat, így a jogok mellett fokozottan érdemes figyelni és teljesíteni az ilyen jellegű kötelezettségeinket is.

 

Tudjon meg többet

a Szolgáltatásokról