Egy sikeres cég mögött mindig áll egy… felelősségEl szeretné adni a cégét vagy annak egy részét, de a cégnek adótartozása van? Mi történik ilyen esetben? Meg kell-e fizetni az adót a részesedést átruházó félnek? A korlátolt tagi felelősség akkor nem is annyira korlátolt? Nézzük meg a mögöttes felelősséget az adózás rendjében.

Mindenekelőtt két fogalmat szükséges tisztáznunk.

Az egyik az adózó, amelyet a legegyszerűbben úgy tudunk megfogalmazni az Air. segítségével, hogy

adózó az a személy, akinek vagy amelynek adókötelezettségét adót, költségvetési támogatást megállapító törvény, az Air., az Art. vagy önkormányzati rendelet előírja.

A másik fogalmunk pedig az adóhatóság, amely az állami adó- és vámhatóság, az önkormányzat jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság, illetve az Air., valamint az Art. vonatkozásában az önkormányzati adóhatóság döntései elleni fellebbezések elbírálására jogosult hatóság.

Jelen esetben arról van szó, hogy a jogi személy tartozásaiért korlátozottan felelős, részesedését átruházó tag vagy részvényes az adó megfizetésére határozattal kötelezhető a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházott részesedéssel arányos részének erejéig, ha

  • a tag, részvényes a részesedésének átruházásakor a jogi személyben a szavazati jogok 25%-át elérő vagy azt meghaladó részesedéssel rendelkezett, és
  • a részesedés átruházásakor a jogi személy adótartozásának összege a jogi személy jegyzett tőkéjének 50%-át meghaladja.

Ez utóbbival kapcsolatban feltétel, hogy a tag, részvényes az említett körülményről a részesedés átruházásakor tudott, vagy az arra vonatkozó információkról az adóhatóságtól tájékoztatást kérhetett volna.

A helytállási kötelezettség nem terheli a tagot, részvényest, ha igazolja, hogy
  • a jogi személy a végrehajtható adótartozást az Art. 20. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt okokból nem tudta megfizetni a részesedés átruházásáig.

Az említett szakasz a kimentési kérelemre vonatkozik az adóregisztrációs eljárás során, melynek értelmében az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott határozatot bizonyos feltételek teljesülése esetén visszavonja, és az adószámot megállapítja.

A helytállási kötelezettség akkor sem terheli a tagot, ha a részesedés átruházását megelőzően
  • sor került a legfőbb szerv (pl.: taggyűlés) kötelező összehívására és az előírt döntés meghozatalára,
  • sor került a tőkevesztésre tekintettel kötelező átalakulásra vagy az átalakulás helyett hozható más döntés meghozatalára, vagy
  • a jogi személy adótartozásának megfizetése érdekében a tag, részvényes tagsági jogaival élve a tőle elvárható minden intézkedést megtett.
Hány napos jogvesztő határidőn belül hozhatja meg az adóhatóság a határozatot?

Említésre került, hogy a részesedését átruházó tag vagy részvényes az adó megfizetésére határozattal kötelezhető a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházott részesedéssel arányos részének erejéig, mely határozatot az adóhatóság az adótartozás behajtása eredménytelenségének megállapításától számított 90 napos jogvesztő határidőn belül hozhatja meg.

Mi történik akkor, ha a részesedés átruházása a határozat meghozatalára nyitva álló határidő (90 nap) letelte után jut az adóhatóság tudomására?

Ebben az esetben a határozatot a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül az adóhatóság akkor is meghozhatja, ha a jogvesztő határidő már eltelt, vagy abból harminc napnál kevesebb van hátra.

A fentieket összefoglalva tehát, ha szeretnénk eladni a cégünket vagy annak egy részét, de a cégnek adótartozása van, az adóhatóság – a fenti rendelkezésekre tekintettel – határozattal kötelezhet minket az adótartozás megfizetésére.