Az ügyvezető közvetlen felelőssége


Kategória
Cégalapítás

Az ügyvezető által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért főszabály szerint a társaság felel. Az alábbi kivételek törik meg a főszabályt, amely esetben az ügyvezető személyes felelőssége is bekövetkezhet:

  • Az ügyvezető a társasággal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.
  • Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság ügyvezetőjével szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az ügyvezető a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
  • A társaság felszámolása esetén a hitelező vagy a felszámoló a felszámolási eljárás alatt keresettel kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy az ügyvezető a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői feladatait nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látta el, és ezzel okozati összefüggésben a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítése más okból meghiúsulhat.

Az ügyvezető fentiek szerint jogerősen megállapított felelőssége alapján (azaz amennyiben a hitelező vagy a felszámoló sikeresen pert nyer az ügyvezető ellen), az ügyvezető az okozott vagyoni hátrány mértékéig kötelezhető a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett, de ott meg nem térült követelésének kifizetésére.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdése merül fel, forduljon bizalommal az AIRON Legal szakértőihez. Készséggel állunk rendelkezésére!