Adótörvények változásai 2014A következő adóévben nem kell sok újdonságra számítani, nem lesznek nagy változások az adótörvényekben. A módosítások nem érintik az adókulcsokat és az adónemeket, de több kedvezményt kiszélesítenek. A minimális módosítások egyfelől jó az adminisztrációnak, hiszen az nem változik jelentősen, másfelől viszont nem módosulnak olyan előírások sem, amelyek inkább akadályozzák mintsem elősegítik a gazdaság fejlődését.

Általános forgalmi adó

A régen folyamatos teljesítésűnek, jelenleg időszakos elszámolásúnak hívott ügyletek teljesítési időpontja a főszabály szerint az elszámolási időszak utolsó napja lesz, a jelenleg hatályos fizetési határidő helyett. A rendelkezés 2014. július 1-én lép hatályba. A közszolgálati és a telekommunikációs szolgáltatások esetén nem változik a teljesítési időpontra vonatkozó előírás.

A nyugta kiadására is lehetőség nyílik elektronikus formában. Ha a nyugta jogosítja fel a szolgáltatás igénybevételére a vásárlót, akkor nem kötelező feltüntetni a nyugta kiállítás keltét – kivéve ha nincs rajta a szolgáltatás igénybevételének időpontja vagy időszaka.

A gabonaszektor fordított adózása 2018. december 31.-ig lett meghosszabbítva. Az építőiparban fordított adózást kell használni akkor is, ha nem engedély hanem hatósági tudomásulvétel szükséges a tevékenység elkezdéséhez – tehát az adózónak bejelentési kötelezettsége van a munka elvégzésével kapcsolatban.

Nem lesz lehetőség önrevízió nélküli adóalap és számla módosításra abban az esetben, ha téves értéken került kiszámlázásra a szolgáltatás vagy a termék. Ebben az esetben csak önrevízió útján lehet az adóalapot módosítani és ennek megfelelően kell bizonylatolni is.

Személyi jövedelem adó

Az SZJA törvény módosításai könnyítik a külföldi előadóművészek által fizetendő forrásadó bevallását és megfizetését, a munkavállalói értekpapír-juttatási programok adminisztrációját és lehetővé teszik a tartó befektetési számla áthelyezését nyereség/veszteség realizálása, tehát adókötelezettség nélkül is.

Változik a családi adókedvezmény igénybevételiéhez szüksége nyilatkozat adattartalma: az eltartottak adatain kívül arról nyilatkozni kell, hogy hány hónapig minősül eltartottnak. Külön-külön kell nyilatkozni a családi adókedvezmény megosztásáról válás, új házasság kötés esetén, ha az adóéven belül történik.

A 2014-ben, üzleti biztosítóval kötött magán nyugdíjbiztosítások díja után maximum 130 000 forint adót ( a befizetett összeg 20 százalékát) lehet átutaltatni az adóhatósággal a nyugdíjszámlára. Az önkéntes kölcsönös pénztárba utalható összeg 150 000 forintra emelkedik. A törvény előírása alapján a két kedvezményre összesen 280 000 forint adókedvezmény vehető igénybe.

Az 2013 végéig érvényes szabály szerint az előző évi SZJA bevallásban kellett szerepeltetni a január 15.-ig megkapott bevételeket. Ezt az dátumot most január 10.-re módosították a társadalom-biztosítási szabályokban előírt határidők miatt.

Adómentes juttatást adhat a munkáltató 2014-től a munkavállaló lakáscélú hitelének törlesztésére is. Juttatás esetén meg kell őrizni a munkáltatónak is a hitelszerződést és a törlesztést igazoló iratokat is. A pénzintézeteknek nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani és közterhet fizetni, ha azért nem számít fel kamatot, hogy az adó fizetőképességét megőrizze vagy helyreállítsa. A pénzintézetek által elengedett kölcsön is adómentes lesz, ha belső szabályzat alapján, transzparensen és azonos feltételekkel nyújtja a kedvezményt az azonos helyzetben lévő adósoknak. Mindkét, pénzintézetekre vonatkozó adómentes juttatás csak független felel szemben alkalmazható, tehát saját munkavállalónak nem engedheti el a bank adómentesen a kölcsönt.

Összeghatártól függetlenül lesz adómentes a sporttörvényben meghatározott sportrendezvényekre adott belépő és bérlet is. A sporttörvény szerint sportrendezvény a sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés.  A sportesemény sportrendezvénynek minősül. De hogy mi az a sportesemény, arra nem sikerült még rájönnöm.

Az EKHO (egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás) szerinti adózást 2014-től választhatják az egyes szabadidősport szövetségek, fogyatékosok sportszövetségei és diák-, főiskolai-, egyetemi sportszövetségek által foglakoztatottak is.

Társadalombiztosítás

Új intézménye a TB törvényeknek a családi járulékkedvezmény, amit azok az családok vehetnek igénybe, akik nem tudják igénybe venni a csaldái adókedvezmény teljes összegét az alacsony jövedelmük miatt.  A kedvezményt először a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékból, utána pedig a nyugdíjjárulékból vonhatják le a házastársak.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege napi 227 forintra,  havi 6810 forintra emelkedik, 2014. január 1.-től. Az 6%-os egészségügyi hozzájárulást meg kell fizetni a 3 éves lekötési időszak előtt feltört tartós befektetési számlán elért kamatjövedelem után – amit az adózónak kell megállapítani és bevallani. A biztosításból származó kamatjövedelem mentes lesz a 6%-os EHO alól, ha a biztosítási tartaléka vagy díjtartaléka legalább 80% EGT állam által kibocsátott forintban jegyzett értékpapír.

A szociális hozzájárulási adókedvezményt igénybe lehet venni olyan munkavállalók esetében is, amelyek szabad vállalkozási zónán kívülről járnak be dolgozni, 20 km-es körzeten belül. A kutatóhelyek pedig doktorjelöltek és doktori képzésen résztvevők után is érvényesíthetik a 14,5 százalékos kedvezményt.

Társasági adó

A tárgyi eszköz beruházásokhoz felvett hitel esetén a fizetett (!) kamat 60 százaléka vonható le az adóalapból 2013. december 31. után kötött szerződések esetében. Az ezt megelőzően kötött szerződések esetében a kamat 40 százaléka vonható le.

Jövőre a reprezentációs költséget nyugta alapján is el lehet számolni, ha bankkártyával került kiegyenlítésre.

A sportfejlesztési kiegészítő támogatáshoz hasonlóan bevezetésre kerül a film- és előadó-művészeti kiegészítő támogatás, amely nem vonható le az adóalapból. A filmalkotások támogatását az illetékes költségvetési szervnek vagy a filmelőállítónak kell majd utalni. A filmgyártási költségek 20 százaléka támogatható így és a támogatás valamint a kiegészítő támogatás mértékét össze kell adni támogatási korlát számítása során.

Előadó-művészeti szervezet támogatása esetén az Emberi Erőforrások Minisztériumának vagy az előadó-művészeti szervezetnek kell megfizetni. A támogatások (rendes és kiegészítő is) felső korlátja  az előadások éves jegyárbevételének 80 százaléka. Az adókedvezmények igénybevételére 6 év áll majd rendelkezésre 2014-töl.

A látvány-csapatsport támogatása esetén is választható lesz hogy a kiegészítő támogatást a sportági szakszövetség vagy sporttámogatásra jogosult sportszervezet részére fizeti meg. Az összevont támogatás és a kiegészítő támogatás maximuma a sportcélú tárgyi eszköz beruházás és felújítás értékének 70 százaléka a hivatásos sportszervezetek esetében.

A kísérleti-fejlesztési tevékenység körébe tartozó költségek adókedvezményét, nem csak a K+F tevékenységet ellátó adóalany, hanem kapcsolt vállalkozása is igénybe veheti. Az igénybevételről írásban kell nyilatkozni a bevallás benyújtásáig, a K+F tevékenységnek kapcsolódni kell az vállalkozások tevékenységéhez és a bevallásban a cégeknek adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteniük.

Helyi adó

A helyi adó bevallási kötelezettséget a 35/2008. PM rendelet szerinti helyi adó bevallási minta-nyomtatványon is teljesítheti az adózó, ha nem jogosult vagy nem vesz igénybe adókedvezményeket. A minta-nyomtatvány bejelentkezési és változás bejelentési nyomtatványként is lehet használni, helyi iparűzési és idegenforgalmi adóalanyok esetében.

A tevékenységüket kezdő iparűzési adóalanyok csak a tevékenységük megkezdését követő első adóelőleg-fizetési kötelezettség alól mentesülnek 2014-ben.

A kiadózó vállalkozások tételes adójának alanya adóévre is választhatja a z iparűzési adóra az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert. A bejelentést a KATA alanyiságot követő 15 napon belül vagy az adóév január 15.-ig teheti meg a KATA alany.