A telephely három fogalma 2. részLegutóbbi bejegyzéseink során valamilyen formában már érintettük a társasági adó kérdéskörét. Beszéltünk a globális minimumadóról, melynek értelmében 15%-os globális minimális effektív adókulccsal adóztatnák az EU-ban működő nagyvállalatokat. Megnéztük a külföldi ellenőrzött társaságokat is, ahol fontos szempont az állandó telephely fogalma. Mai alkalommal a társasági adóról szóló törvény által használt telephely fogalmat fogjuk kibontani.

Azért is fontos kiemelni, hogy a társasági adóról szóló törvény (továbbiakban: Tao tv.) szerinti telephely fogalmat fogjuk használni, mert a fogalom értelmezése során ott van még nekünk az általános forgalmi adóról szóló (Áfa tv.) és a helyi adókról szóló (Htv.) törvények szerinti telephely fogalmak is. A helyi iparűzési adóval kapcsolatban már megnéztük azt, hogy vajon az otthonról vagy másik országban dolgozó munkavállaló otthona telephelynek minősül-e?

Visszautalva a korábbi gondolatmenetre, abban az esetben, ha az otthoni munkavégzés miatt telephelynek minősül a munkavállaló lakása, akkor

az ezen tevékenységnek köszönhetően keletkezett árbevétel utáni adófizetési kötelezettséget a munkavállaló munkavégzési helye szerinti illetékes önkormányzatnak kell megfizetni, nem pedig a vállalkozás székhelye szerinti önkormányzatnak.

Függetlenül attól, hogy az utóbbi esetben a vállalkozás a saját illetékességi területén teljesítette az adófizetési kötelezettségét, az önkormányzat megállapíthatja az adóhiányt, bírságot szabhat ki és az adóhiány után késedelmi pótlékot is megállapíthat.

A következőkben azt az esetet fogjuk megnézni, amikor egy külföldön létrehozott vállalkozás folytat Magyarországon gazdasági tevékenységet. Ilyenkor vajon keletkezik-e adókötelezettsége és ha igen, akkor milyen? Ilyen esetben a legfontosabb kérdés,

 • hogy az említett vállalkozás országa és Magyarország között van-e kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény hatályban, mert akkor ebben az egyezményben foglalt rendelkezések lesznek az irányadók,
 • ha nincs ilyen egyezmény, akkor kell a Tao tv. rendelkezéseit alkalmaznunk.
A Tao tv. kétféle adókötelezettséget is definiál számunkra:
 1. Teljes körű adókötelezettség: a belföldi illetőségű adózó adókötelezettsége a belföldről és a külföldről származó jövedelmére egyaránt kiterjed.
 2. Korlátozott adókötelezettség: a külföldi vállalkozó adókötelezettsége a belföldi telephelyen végzett vállalkozási tevékenységből származó jövedelmére terjed ki.
A Tao tv. telephelyfogalma(i)
 1. Olyan állandó üzleti létesítmény, berendezés, felszerelés, ahol és/vagy amellyel az adózó részben, vagy egészben vállalkozási tevékenységet folytat, függetlenül attól, hogy az adózó milyen jogcímen használja, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen:
 • az üzletvezetés helyét,
 • a belföldi székhellyel létesített képviseletet,
 • az irodát,
 • a gyárat,
 • az üzemet,
 • a műhelyt,
 • a bányát,
 • a kőolaj- vagy földgázkutat, vagy
 • a természeti erőforrás feltárására, kiaknázására szolgáló más létesítményt.
 1. Az építkezés vagy az összeszerelő tevékenység helye abban az esetben, ha időtartama (folyamatosan vagy megszakításokkal) összesen legalább három hónapig tart, melyet építkezési területenként kell figyelembe venni.
 2. A külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni
 • belföldön lévő természeti erőforrás közvetlen hasznosítása esetén;
 • ingatlan és természeti erőforrás térítés ellenében történő hasznosítása, ingatlanhoz és természeti erőforráshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog térítés ellenében történő átadása, értékesítése, apportálása, továbbá ingatlan értékesítése esetén;
 • azon tevékenységek esetében, amelyeket más személy a külföldi személy nevében vállal, ha a külföldi személy nevében szerződést köthet belföldön – és e jogával rendszeresen él -, illetve áru- vagy termékkészletet tart fenn, amelyből rendszeresen szállít a külföldi személy nevében;
 • ha nevében más személy belföldön felmerülő kockázatokra köt biztosítást;
 • ha fióktelep útján végez vállalkozási tevékenységet;
 • ha nála munkavállalóként foglalkoztatott vagy ugyanezen tevékenységet más jogviszonyban ellátó természetes személyen keresztül történő szolgáltatásnyújtás, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása egybefüggően vagy megszakításokkal bármely tizenkét hónapos időszakban meghaladja a 183 napot, azzal, hogy az összefüggő és a kapcsolódó szolgáltatásokat együttesen kell figyelembe venni;
 • ha a tevékenysége megfelel az adóügyi illetősége szerinti állam és Magyarország által a jövedelem- és vagyonadók tárgyában kötött, nemzetközi szerződés telephely fogalmának.
A Tao tv. a biztonság kedvvért azokat az eseteket is megemlíti, amik nem minősülnek telephelynek. Ilyen esetek:
 • A külföldi személy árujának vagy termékének kizárólag tárolására, bemutatására használt létesítmény.
 • A külföldi személy árujának, illetve termékének kizárólag tárolás, bemutatás, más személy általi feldolgozás céljából történő készletezése.
 • Létesítménynek kizárólag a külföldi személy számára történő áru-, illetve termékbeszerzési, valamint információgyűjtési célú fenntartása.
 • A létesítménynek kizárólag egyéb előkészítő vagy kisegítő jellegű tevékenység folytatása céljából való fenntartása.
 • A független képviselő (a bizományos is) útján kifejtett tevékenység, amennyiben ez a személy szokásos üzleti tevékenysége keretében jár el.