A Nemzeti Adó – és Vámhivatal mindent lát! Mit jelent a NAV 3.0?2021. április 1-től megszűnik a szankciómentességi időszak a számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok megsértése miatt. A szankciómentes időszakot követően, az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett áfaalany számlaadat-szolgáltatása teljesítésének elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetében az adóhatóságnak törvényi felhatalmazás alapján az eset összes körülményének mérlegelésével lehetősége van mulasztási bírság kiszabására.

2021. január 4-től kezdve gyakorlatilag minden számla adatszolgáltatásra kötelezetté vált, ettől az időponttól szinte nincs kivétel vevői körre, értékhatárra vagy egyéb más megkötésre, tehát nem csak a belföldön nyilvántartásba vett áfaalany vevőknek kiállított számlákról kell adatot szolgáltatni, hanem az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden olyan számlára, amire az Áfa tv. számlázási szabályai alkalmazandóak.

A számlán és az adatszolgáltatásban az adószámnak/közösségi adószámnak, névnek, címnek is szerepelnie kell a belföldi vagy közösségi adóalany esetén.

Az adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik továbbá a katásokra, és az olyan adóalanyokra is, amelyek valamely speciális körülmény folytán minősülnek áfaalanynak (például tulajdonostársak közösségeként vagy sorozatjellegű ingatlanértékesítésre tekintettel váltak áfaalannyá). A kötelezettek körébe tartozik a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozás is, azonban adatszolgáltatási kötelezettségük nem terjed ki a másik tagállami vagy harmadik országbeli adóalanyiságuk körében végzett tevékenységükre.

Nem közösségi adóalany esetén a számlán és az adatszolgáltatásban a nevet és címet is kötelező feltüntetni, azonban az adószám nem kötelezően megadandó adat.

A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla esetén az egyik eset, ha a számlában áthárított adó összege eléri vagy meghaladja 500 ezer forintot, akkor az adatszolgáltatás a számla kibocsátását követő naptári napon belül kell az adatokat az Online Számla rendszerben rögzíteni. A másik eset, ha a számlában nincs áthárított adó vagy a számlában áthárított adó kevesebb, mint 500 ezer forint, akkor a számla kibocsátását követő négy naptári napon belül kell rögzíteni az adatokat. A számlaadat-szolgáltatás teljesítésének elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetében mulasztási bírság kiszabására van lehetőség.

A számlázó programnak továbbra is a számla kiállításakor azonnal, emberi beavatkozás nélkül, XML-formátumban, a NAV közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton kell továbbítania az adatokat az Online Számla rendszerbe.

Az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás az Online Számla rendszerbe beérkezett és a sikeres feldolgozást a rendszer visszaigazolta.

A számláról szolgáltatandó adatok köre 2021. január 4-től alapvetően a számla kötelező adattartalmát öleli fel. Emellett meghatározott esetekben kiterjed egyéb olyan adatokra is, amelyek a számlázott ügyletre vonatkoznak, de nem részei a számla Áfa tv.-ben meghatározott kötelező adattartalmának. Ez alapján az adatszolgáltatásban szerepeltetni kell például, hogyha az ügylet az Áfa tv. területi hatályán kívül esik.

Fontos, hogy szerepeltetendő továbbá az adatszolgáltatásban például az adó alapjának meghatározásakor használt pénznem, illetve külföldi pénznem esetén az adóalap forintra való átszámításához alkalmazott árfolyam. Külföldi pénznem esetén szerepelnie kell az adatszolgáltatásban továbbá a forintra átszámított adatok is, ha a számla számlázó programmal kiállított.

Az Áfa tv. rendelkezései alapján a vevő neve és címe mindig kötelező adatát képezi a számlának, akkor is, ha a vevő nem adóalany természetes személy. Ettől eltérően az adatszolgáltatásban nem szerepeltethető a vevő neve és címe, ha az nem adóalany természetes személy.

Továbbá, gazdasági tevékenységet nem folytató társasházak, egyesületek, alapítványok esetében, melyek nem adóalany és nem magánszemély vevők, a nevet és a címet kötelező feltüntetni a számlán és az adatszolgáltatásban is.

 

A regisztrációra vonatkozó bővebb információ a következő weboldalon található: https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol.

A regisztráció a https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start weboldalon végezhető el, ahol egy rövidfilm is segíti az Online Számla rendszerbeli regisztrációt.

 

Felhasznált források:
https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Online_Szamla__Marciu20201216.html (Letöltve: 2021.03.18.)
https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlakibocsatok_sz20201231.html (Letöltve: 2021.03.18.)