A magyar trust felépítéseA magyar trustot, avagy a bizalmi vagyonkezelési szerződést (a továbbiakban: BVK) 2014-ben vezette be a 2013-as új Ptk. Az újfajta szerződés elgondolása az angolszász jogban ismert trust, valamint a német jogban ismert Treuhand modellek alapján lett kialakítva. A BVK szabályai diszpozitívak, tehát a jogszabálytól eltérést engednek, továbbá a szerződéskötés elsősorban ellenszolgáltatás fejében történik.

Jogi háttér

Az általános rendelkezések szerint:

a vagyonkezelő köteles a vagyonrendelő által tulajdonába adott vagyont saját nevében, a kedvezményezettek javára kezelni, amelyért a vagyonrendelő díj fizetésére köteles, de a szerződés térítésmentes is lehet.

Az átadott vagyon lehet ingó vagy ingatlan, pénz, értékpapír, üzletrész, jog vagy követelés.

Vagyonkezelő

adóalany, saját adószámmal rendelkezik, valamint a társasági adó és helyi iparűzési adó hatálya alá tartozik, azonban nem tartozik az ÁFA hatálya alá. A BVK Magyarországon adóilletőségű. A vagyonrendelő(k), a vagyonkezelő(k) és a kedvezményezett(ek) lehet(nek) egy vagy több magánszemély vagy jogi személy, illetve belföldi vagy külföldi illetőségű is.

Vagyonrendelő

jogosult az eszközök átruházására és a vagyonkezelő kinevezésére. Ha a vagyonkezelő és a vagyonrendelő nem ugyanaz a személy, a BVK csak kétoldalú jogi aktussal jöhet lehet. Ha a vagyonrendelő és a vagyonkezelő azonos személyek, akkor a BVK egyoldalú jogi aktussal jön létre. A BVK korlátozott időre hozható létre, így a maximális időtartama 50 év. A vagyonrendelő fenntarthatja magának a jogot az alábbiakra: a vagyonkezelő felmentése, új vagyonkezelő kinevezése, a kedvezményezettek leváltása, nyilatkozatainak vagy a BVK időtartamának módosítása. A vagyonrendelő nem utasíthatja a vagyonkezelőt, azonban figyelemmel kísérheti a vagyonkezelő tevékenységét vagy ún. protektort nevezhet ki erre a célra.

A protektor fogalmát a 2013. évi új Ptk. nem tartalmazza, azonban a protektori fél kialakítása nincs korlátozva.

A kedvezményezett konkrétan megnevezhető vagy kedvezményezettek csoportjaként is lehet rájuk utalni. A vagyonkezelő nem lehet kedvezményezett is, csak abban az esetben, ha a vagyonkezelő mellett a BVK-nak további kedvezményezettje is van. A kedvezményezett saját költségén figyelemmel kísérheti a vagyonkezelő tevékenységét, de a vagyonrendelőhöz hasonlóan nincs utasítási joga. A kedvezményezett hitelezői csak a kezelt vagyon felosztásának esedékességekor tarthatnak igényt a kedvezményezett vagyonára.

Üzletszerű és nem-üzletszerű vagyonkezelés

A vagyonkezelő lehet engedéllyel rendelkező (hivatásos, ún. üzletszerű) vagy magánvagyonkezelő (ún. nem üzletszerű). A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési jogviszony bejelentés-köteles, míg az üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenység folytatása engedélyköteles. A vagyonrendelővel és a kedvezményezettekkel szembeni kötelezettségeik azonosak.

Az üzletszerű vagyonkezelőnek jogi személynek kell lennie, továbbá a befizetett alaptőkéjének legalább 70 millió forintnak kell lennie, illetve pénzügyi biztosítékot is kell képeznie pl.: felelősségbiztosítással vagy bankgaranciával a BVK szerződések értékétől függően. Mindezek mellett alkalmaznia kell a PMT-re (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, angolul: AML – Anti Money Laundering), valamint a KYC-ra (ún. Ismerd meg ügyfeled, angolul: Know Your Costumer) vonatkozó szabályokat és számviteli politikával, szabályzatokkal kell rendelkeznie. Engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások lefolytatására a Magyar Nemzeti Bank (MNB) van kijelölve, azonban a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás az MNB által nem felügyelt intézmény, viszont a jogszabályoknak való megfelelést vizsgálja.

A nem üzletszerű vagyonkezelőnek nem kell rendelkeznie felelősségbiztosítással, bankgaranciával stb., de évente csak egy BVK szerződést köthet, a vagyonkezelő díja pedig a vagyonkezelésbe adott vagyon értékének 1%-áig korlátozott. A nem üzletszerű vagyonkezelőnek a BVK szerződést be kell jelentenie a Magyar Nemzeti Banknál. Ez az MNB általi nyilvántartás, amely a nem üzletszerű vagyonkezelőket tartalmazza, rendelkezésére áll az adóhatóságnak, a rendőrségnek, az OLAF-nak, a bíróságoknak stb.

A trust dokumentumok titkossága

A BVK szerződést a Magyar Nemzeti Bank tartja nyilván, és a korábban leírtaknak megfelelően, csak akkor áll az illetékes hatóságok rendelkezésre, ha a vagyonrendelő nem üzletszerű vagyonkezelőt jelölt ki. Az üzletszerű vagyonkezelőknek a BVK szerződésekről szóló nyilvántartásaikat meg kell őrizniük a nyilvánosság elől, de adott esetben elérhetővé kell tenniük az illetékes hatóságok számára. A BVK szerződés harmadik fél vagy hitelező számára nem elérhető.

A trust beszámolási kötelezettsége

A kezelt vagyon adóbevallási kötelezettsége csaknem megegyezik a holding-társaságokéval. A vagyonkezelőnek a kezelt vagyon nevében akkor is be kell nyújtania a társasági és iparűzési adóbevallást, ha a kezelt vagyonnak nincs adóköteles bevétele. Ha a vagyonkezelőnek éves pénzügyi beszámolót kell készítenie, akkor a kezelt vagyonba tartozó eszközöket egy elkülönített beszámoló foglalja magában, amely csak a vagyonrendelő és a kedvezményezettek számára áll rendelkezésre.

A magyar trust számos izgalmas gondolatot tartogat még magában, hiszen kifejezetten a rugalmasság az előnye. Ha érdeklődik a magyar szabályozásban rejlő lehetőségek iránt, keresse szakértő kollégáinkat bizalommal.

***

Az AIRON TRUST Magyarország egyik vezető bizalmi vagyonkezelő vállalkozása. Elkötelezettek vagyumk a családi vállalkozások zökkenőmentes generációváltásának támogatása iránt. Hisszük, hogy a bizalmi vagyonkezelés ma a családi vagyontervezés egyik leghatékonyabb eszköze Magyarországon. Ha tanácsadásra vagy szüksége bizalmi vagyonkezeléssel, vagyontervezéssel vagy a generáció váltáshoz használt vagyonkezelési struktúrákkal kapcsolatban, kérjük egyeztessen időpontot a tanácsadó kollégánkkal néhány kattintással!