A házassági vagyonjog találkozása a bizalmi vagyonkezelésselA bizalmi vagyonkezelés, mint relatíve új jogterület, amely jelenleg még nem „szenved” a túlszabályozottságtól, igazán konstruktív lehetőségeket biztosít a családi, házassági vagyonjog kérdéseinek hosszútávú rendezésére. Először is egy közkeletű félreértéssel eloszlatásával kell nyitnom ezen írást. A bizalmi vagyonkezelési jogviszony nem alkalmas a házastársi közös vagyon eltüntetésére, annak külön vagyonná tételére. De akkor mire is jó? Kezdjük egy kicsit messzebbről!
A házastársi közös vagyon

A magyar polgári jog szabályai szerint alapesetben a házasság alatt szerzett vagyon – tekintet nélkül arra, hogy azt melyik házas fél szerezte – a felek közös vagyonává válik.

A házastársak közös vagyonába tartoznak a közös vagyonra vonatkozóan fennálló terhek és – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – közösen viselik a bármelyikük által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat. A házastársi közös vagyon (aktív vagy passzív) a házastársakat – ellenkező bizonyításig. Vagy ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg.

Mi tartozik a házastárs külön vagyonába?

Házastárs különvagyona:

  • a házastársi vagyonközösség létrejöttekor a házastárs tulajdonaként már meglévő vagyontárgy;
  • a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás;
  • a házastársat, mint a szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat;
  • a személyéhez köthető sérelemdíjként kapott juttatás;
  • a személyes használatára szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy; végül
  • a különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe lépő érték.
Fontos tudni, hogy közös vagyonná válik a külön vagyon az alábbi esetekben:

A különvagyon hasznosítása, működtetése, kiaknázása után előálló haszon, amely a házassági életközösség fennállása alatt a költségek és a terhek levonása után fennmarad, közös vagyon.

Az a különvagyonhoz tartozó vagyontárgy, amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgy helyébe lép, ötévi házassági életközösség után közös vagyonná válik.

Mit lehet tenni, a különvagyon megőrzéséért, illetve a házasság alatt szerzett vagyon törvényes szabályoktól eltérő elkülönítéséért?

A házasság alatti vagyonelkülönítés ismert megoldása a házastársak közötti vagyonjogi megállapodás. Lényeges elem, hogy e körben a felek eltérhetnek a jogszabályi rendelkezésektől. A vagyonjogi megállapodás bármikor a házasságkötés előtt, alatt, vagy után megköthető és a házasság ideje alatt bármikor módosítható.

A házassági szerződés célja általában a házasság előtt szerzett külön vagyon tárgyainak rögzítése és a leendő, vagy éppen fennálló házasság ideje alatt szerzett vagyon elkülönítésének, vagy közös vagyonba tartozása feltételeinek és elveinek meghatározása. További előnye egy ilyen megállapodásnak, hogy mivel a házasság alatt keletkezett tartozások is közösek, a vagyonmegosztással egyidejűleg a házas felek elhatárolhatják a felelősséget egymás tartozásai vonatkozásában. Ez különösen olyan esetben lehet életbevágó, ha a mondjuk a felek valamelyike valamilyen káros szenvedély rabja (szerencsejáték, vagy drogfüggőség stb.,). Vagy esetleg olyan kockázatos vállalkozásba kezd, amely a másik fél. vagy a család meglévő vagyonát is veszélyeztetheti.

A házastársi vagyoni megállapodást a házasság alatt módosítani lehet. A házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha azt közjegyző vagy ügyvéd készítette.

A bizalmi vagyonkezelés, egy sor új lehetőség

A házasság alatt szerzett vagyon mindenképpen közös vagyonnak számít, amennyiben a felek közös megállapodással nem térnek el ettől a főszabálytól, így nem lehetséges, hogy a közös vagyont az egyik fél egyoldalúan – bizalmi vagyonkezelési szerződéssel – különvagyonná nyilvánítja. Annál inkább sem lehetséges ez, mivel a házastársi közös vagyonról a vagyonrendelői rendelkezés is – főszabályként – csak a házastársak közös jognyilatkozatával lehetséges.

Akkor mikor is érdemes bizalmi vagyonkezelési szerződésen gondolkodni?

Kezdjük azzal, hogy a vagyonjogi megállapodások a házasság alatt sok nehézséggel, vitával járnak, bizonyos esetben nem a megoldás, hanem a probléma okozói lesznek. A bizalmi vagyonkezelési szerződés ezt megelőzheti.

A bizalmi vagyonkezelési szerződés előnye a házasság megkötése előtt: az a fél, aki előrelátóan már a házasság létrejötte előtt bizalmi vagyonkezelésbe helyezi a meglévő különvagyonát, az a különvagyonba tartozó vagyonelemeket (ez lehet ingó, ingatlan, céges üzletrész stb.) innentől kezdve védettnek tudhatja a házasság alatt keletkező estleges követelésektől, mert az így elhelyezett vagyon semmiképpen sem minősíthető a felek közös vagyonának. Ennek egyik fő garanciája a házasféltől, mint vagyonrendelőtől elkülönült vagyonkezelő, mint tulajdonos.

A bizalmi vagyonkezelésbe bevitt vagyontárgyak egy későbbi válás során semmiképpen sem képezhetik vita tárgyát, hogy esetlegesen mégis közös vagyonba tartoznak-e.

A válás esetén a vagyonkezelésben lévő vagyonelemek pl. cégtulajdon, vagy bérbeadott ingatlan, zökkenőmentesen hozhatnak további hozamokat. Nem függ ennek megléte az esetleges válás lefolyásától, időtartamától és eredményétől.

A külön vagyon bizalmi vagyonkezelésbe helyezésével védetté válik a már említett, a hazásfelek pénzügyileg kockázatos, vagy tékozló magatartásából eredő veszélyektől.

A házassági vagyonjogi szerződések csak a házasfelekre hatnak ki, a bizalmi vagyonkezelési szerződés azonban a kedvezményezettek szabadon meghatározható körével sokkal több személy vonatkozásában járhat előnyökkel. Például előző házasságból származó gyermekek, a jelenlegi házasságból származó gyermekekkel együtt, vagy külön is részesülhetnek a vagyoni juttatásokból, ennek elvei szabadon – a másik házasfél beleszólása nélkül is – meghatározhatóak. Sőt, még meg nem született, tervezett gyermek is lehet kedvezményezett.  Kedvezményezett lehet még szülő vagy testvér is, de gyakorlatilag bárki.

Egy esetleges válás esetén a házas felek bizalmi vagyonkezelési szerződéssel gondoskodhatnak a gyermekek stabil, zavartalan és biztonságos vagyoni helyzetéről. Azzal, hogy a jövőjük elrendezésére szánt vagyont közösen helyezik el egy vagyonkezelőnél. Egyúttal közösen meghatározzák a vagyon kiadásának elveit és feltételeit, amit később egyik fél sem vitathat.

A bizalmi vagyonkezelési megállapodás további előnye, hogy védi a külön vagyon után keletkező hasznot is attól, hogy közös vagyonná váljon. Vegyünk például egy külön vagyonnak tekintendő lakást, ez a házasság alatt is külön vagyonnak számít, de a bérbeadásából keletkező haszon már a közös vagyon része lesz. Amennyiben az ingatlan bizalmi vagyonkezelésben áll, a bérbeadásából keletkező haszon is a kezelt vagyon része – így quasi különvagyon – marad.

Példák

A bizalmi vagyonkezelés jól működő megoldást nyújthat a válás idején megkötött egyezség esetében is. Főleg, ha kiskorú gyermek is érintett a válás során. Így például közös tulajdonú ingatlan a szülők által megkötött bizalmi vagyonkezelési megállapodás alapján. Ebben az esetben a gyermek nagykorúságáig az általuk választott bizalmi vagyonkezelő tulajdonában áll, azzal, hogy a megállapodás a gyermekkel élő szülőnek és a gyermeknek biztosítja a birtoklás, a használat és az ezzel összefüggő jogok gyakorlását. Ebben a példában a bizalmi vagyonkezelési szerződés bizonyosságot és stabilitást kínál a gyermek számára elhalasztva a családi ingatlan eladását és a vagyonmegosztást az elváló házastársak között arra az időpontra, amely esetlegesen a legjobban szolgálja a gyermek érdekeit.

A jól megkötött bizalmi vagyonkezelési szerződés ezeken túl a diszkréciót, a rugalmasságot és a vagyon értékének megőrzését is biztosítja.

Ezek a példák, csak nagy vonalakban tudták bemutatni, hogy mennyire sokoldalú eszköz is a bizalmi vagyonkezelés a házassági vagyonjog területére vetítve.

***

Amennyiben a témában többet is szeretne megtudni, vagy érdekli a bizalmi vagyonkezelés, professzionális módon tudunk a segítségére lenni. Az AIRON TRUST Magyarország egyik vezető bizalmi vagyonkezelő vállalkozása. Hisszük, hogy a bizalmi vagyonkezelés ma a családi vagyontervezés egyik leghatékonyabb eszköze Magyarországon. Ha tanácsadásra van szüksége bizalmi vagyonkezeléssel, vagyontervezéssel vagy a generáció váltáshoz használt vagyonkezelési struktúrákkal kapcsolatban, kérjük egyeztessen időpontot a tanácsadó kollégánkkal néhány kattintással.