A csoportos társaságiadó-alany2023. január 1-jétől hatályba lépő adóváltozások érintik a csoportos társaságiadó-alanyiságot is. A mai alkalommal az ezzel kapcsolatos szabályozásokat tekintjük át röviden, hogy Olvasóink is el tudják helyezni a fogalmat az adórendszer rengetegében.

2023. január 1-jétől hatályba lépő módosítás értelmében, amennyiben a csoporttag csoporttagsága a jogutód nélküli megszűnéstől eltérő ok miatt szűnik meg, a csoportos társaságiadó-alany és a volt csoporttag, továbbá a csoportos társaságiadó-alany megszűnése esetén a volt csoporttag köteles a csoporttagság megszűnésére okot adó körülmény napját, illetve a csoportos társaságiadó-alany

megszűnésére okot adó körülmény napját követő 30 napon belül

(nem pedig a tagság, illetve a csoport megszűnését követő 30 napon belül) a csoportos társaságiadó-alany által bevallott adóelőleget megosztani és bevallani, és ennek alapján a csoporttagság megszűnése, illetve a csoportos társaságiadó-alany megszűnése napjától az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig az adóelőleget megfizetni.

A csoportos társasági adóalany létrehozását a csoportos társasági adóalanyhoz csatlakozni szándékozó adózók által benyújtott közös kérelem alapján a NAV engedélyezi a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Belföldi illetőségű adózónak minősül legalább két, az alábbiakban meghatározott személy által létrehozott csoportos társasági adóalany.

A csoportos társasági adóalany tagja (a továbbiakban: csoporttag):
 • a gazdasági társaság (a nonprofit gazdasági társaság kivételével),
 • az egyesülés,
 • az európai részvénytársaság,
 • a szövetkezet,
 • a szociális szövetkezet,
 • a közérdekű nyugdíjas szövetkezet (az iskolaszövetkezet kivételével),
 • az európai szövetkezet,
 • az egyéni cég,
 • az üzletvezetésének helyére tekintettel belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy
 • és belföldi telephelye útján a külföldi vállalkozó lehet, ha
  • a csoporttagok között a jogszabályban meghatározottak szerinti kapcsolat áll fenn,
  • a csoporttagok számviteli politikája szerinti mérlegfordulónapja, beszámoló készítésére nem kötelezett adózó esetén az adóév utolsó napja azonos,
  • a beszámoló, a könyvviteli zárlat összeállítása az összes csoporttagnál egységesen vagy a számviteli törvény III. Fejezete, vagy az IFRS-ek szerint történik.

Csoportos társasági adóalany létrehozásának engedélyezésére irányuló kérelem az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti hónapjának 20. napjáig nyújtható be.

A csoportos társasági adóalany az állami adó- és vámhatóság engedélyével, a kérelem benyújtását követő adóév első napján jön létre.

Az adózó egyidejűleg csak egy csoportos társasági adóalany tagja lehet. Csoportos társasági adóalany tagja lehet a tevékenységét év közben kezdő személy is, amennyiben teljesíti a fentebb meghatározott feltételeket.

Az állami adó- és vámhatóság a csoportos társasági adóalany létrehozását engedélyező határozatban a csoportos társasági adóalany részére csoportazonosító számot állapít meg. A csoportképviselő a csoportazonosító számot a közös adókötelezettségek teljesítése és a közös adózói jogok gyakorlása érdekében kiállított minden iraton feltünteti.

***

Források:

Tao tv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.tv

Art. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700150.tv