Adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

ALAPFOGALMAK
 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;[1]
 2. „adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;[2]
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;[3]
 4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;[4]
 5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;[5]
 6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;[6]
Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő weboldalán ún. sütiket (vagy cookie-kat) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Érintett számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő szerverére. A honlap megfelelő működése érdekében az Érintettnek a böngészőjében engedélyeznie kell a cookie-k használatát.

Airon Trust Bizalmi Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: H-1011, Budapest Neuschloss Palota, Szilágyi Dezső tér 1., II. emelet

Postacím: H-1011, Budapest Neuschloss Palota, Szilágyi Dezső tér 1., II. emelet

E-mail: trust@airon.hu

Telefon: +361 7004488

Honlap: https://airontrust.hu/

Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat az Érintettek nyilvántartása és a szerződések teljesítése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére:

Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Cégjegyzékszám: 01-09-322570

Honlapüzemeltető

Székhely:

Cégjegyzékszám:

MailChimp hírlevélszolgáltató

Név:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adattovábbítás

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Adatkezelés
 • A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése, adatkezelő és ügyfél között létrejött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, statisztikai elemzés, analitikai modellek építése, kapcsolattartás, igénybe vett szolgáltatások nyomon követése, hírlevél küldés.

 • Kezelt adatok köre
 1. Név
 2. Anyja neve
 3. Születési adatok
 4. Nemzetiség
 5. Cégnév
 6. Cím
 7. Adószám
 8. Email cím
  • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a. pont).

 • Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az trust@airon.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
 • A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

 • A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő

módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét

vagy postai elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

 • A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adakezelőtől a

személyes adatainak a törlését. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

 • A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes

adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés

ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy

tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 • Az érintett felügyeleti hatósághoz címzett panasza

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult

arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási

helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett

megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax.: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu

A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.

[1] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

[2] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

[3] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

[4] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

[5] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

[6] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV